2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 106
 • Item
  Doplňky stravy s adaptogenními účinky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Izraelová, Alexandra; Souralová Popelková, Miriam; Vespalcová, Milena
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout recepturu doplňku stravy s adaptogenními účinky, výroba, a následná analýza (proteiny, lipidy, sacharidy), která vedla ke stanovení energetické hodnoty preparátu. Adaptogenní účinky jsou doménou rostlin a hub, tzv. adaptogenů. Adaptogeny nespecificky působí na lidský organismus - zlepšují celkovou kondici organismu, urychlují léčebné a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v organismu a tedy i procesy stárnutí. Jako biogenní stimulátory působí stimulačně nejen na fyzickou, ale také na duševní oblast. Doplňky stravy byly navrženy ve třech různých formách – tobolky, sirup, kapky. Analýza byla také provedena v tabletách vietnamské provenience dodané vedoucím práce, o jejichž uvedení na náš trh se uvažuje. Jedná se o preparát, který se prodává mimo EU a o jeho uvedení na náš trh se uvažuje. Obsah bílkovin byl stanoven metodou podle Kjeldahla, lipidy extrakcí podle Soxhleta, sacharidy gravimetrickou metodou. Doplňky stravy byly podrobeny analýze na obsah těžkých kovů (Pb, Cd, Hg) a v bylinných kapkách byl stanoven obsah ethanolu.
 • Item
  Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost kysaných mléčných výrobků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Tvrdková, Denisa; Vítová, Eva; Pšenáková, Ivana
  Tématem této diplomové práce je stanovení aromaticky aktivních látek v kysaných mléčných výrobcích. Tyto látky zásadním způsobem ovlivňují chutnost těchto mlékárenských produktů. Celkem bylo analyzováno 5 druhů mléčných výrobků. Dva typy smetanových jogurtů a tři typy jogurtových mlék byly vyrobeny v mlékárně Ekomilk s. r. o. ve Frýdku - Místku a čtyři druhy acidofilních mlék, pět druhů smetanových jogurtů, dvě kefírová mléka a dvě kyšky pocházejí z produkce společnosti Kunín a. s. Ostrava - Martinov. Pro stanovení aromatických látek byla použita extrakční metoda SPME, následná analýza byla provedena pomocí plynové chromatografie. Sloučeniny obsažené v kysaných mléčných výrobcích byly identifikovány a kvantifikovány na základě proměřených standardů. Celkem bylo identifikováno 39 sloučenin, z toho 16 alkoholů, 7 kyselin, 6 aldehydů, 6 ketonů a 4 estery. Fermentované mléčné výrobky byly dvakrát podrobeny senzorickému hodnocení pořadovou zkouškou a stupnicovými metodami. Hodnotitelé byli vybráni z řad studentů, doktorandů a zaměstnanců chemické fakulty VUT v Brně. Konzumenti velice pozitivně ohodnotili jogurty, jogurtová a acidofilní mléka, zatímco kefírová mléka a kyšky v některých aspektech nevyhovovaly.
 • Item
  Stanovení polybromovaných difenyléterů v matricích z požářišť
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Čechová, Eliška; Vávrová, Milada; Hroch, Martin
  Polybromované difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly zařazeny mezi prioritní organické polutanty. Ve složkách životního prostředí jsou sledovány zejména v posledním desetiletí. Detekovány jsou v abiotických i biotických matricích. Pro tuto práci byly zvoleny matrice z požářišť, které byly odebrány v různých lokalitách České Republiky a Slovenska. Jejich analýza měla prokázat, zda v těchto specifických matricích setrvávají. Byly zjišťovány následující kongenery polybromovaných difenyletherů: BDE- 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183. K jejich izolaci z matrice byly použity tři různé extrakční techniky, a to extrakce ultrazvukem, mikrovlnná extrakce a tlaková extrakce rozpouštědlem. Pro vlastní stanovení byla zvolena metoda GC/ECD. V diplomové práci jsou rovněž uvedeny základní chemické, fyzikální a environmentální vlastnosti BDE, včetně dalších analytických metod, které lze použít ke stanovení polybromovaných difenyletherů ve složkách životního prostředí.
 • Item
  Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Fribertová, Marcela; Vávrová, Milada; Zlámalová Gargošová, Helena
  Tato diplomová práce je zaměřena na odpadní vody z kosmetického průmyslu a na jednotlivé základní ukazatele těchto vod. S rozvojem průmyslu roste i znečištění životního prostředí. Průmyslové odpadní vody, a látky v nich obsažené, mají také negativní dopad na ekosystém. V teoretické části diplomové práce jsou popsány vybrané ukazatele odpadních vod, jejich využití a způsob stanovení. Jsou zde také zmíněny membránové procesy na úpravu vody, především ultrafiltrace. Experimentální část je věnována jednotlivým metodám stanovení výše zmíněných ukazatelů. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a je provedeno zhodnocení účinnosti zařízení na úpravu odpadní vody z výrobního závodu Dermacol, který se zabývá výrobou kosmetických přípravků.
 • Item
  Mikrobiální lipázy a jejich využití
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Pavlačková, Jana; Omelková, Jiřina; Flodrová, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy produkují a využití lipáz. V této části jsou také uvedeny možnosti identifikace mikroorganismů. Praktická část se zabývá studiem komerčního přípravku Sany Duo Spezial s prokázanou přítomností mikroorganismů s lipolytickou aktivitou. U těchto mikroorganismů byla provedena identifikace metodou PCR. Pomocí této metody byly mikroorganismy identifikovány jako rod Bacillus sp. Další charakteristika přípravku byla zaměřena na stanovení hodnoty CHSKCr a výzkum vlivu různých podmínek kultivačního prostředí na produkci lipáz a jejich aktivitu. Studovaný byl vliv teploty, iontů a pH. Lipolytická aktivita byla stanovována spektrofotometricky s využitím činidla p-nitrofenyllaurátu, který se štěpí na žlutý produkt p-nitrofenol.