Mikrobiální lipázy a jejich využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy produkují a využití lipáz. V této části jsou také uvedeny možnosti identifikace mikroorganismů. Praktická část se zabývá studiem komerčního přípravku Sany Duo Spezial s prokázanou přítomností mikroorganismů s lipolytickou aktivitou. U těchto mikroorganismů byla provedena identifikace metodou PCR. Pomocí této metody byly mikroorganismy identifikovány jako rod Bacillus sp. Další charakteristika přípravku byla zaměřena na stanovení hodnoty CHSKCr a výzkum vlivu různých podmínek kultivačního prostředí na produkci lipáz a jejich aktivitu. Studovaný byl vliv teploty, iontů a pH. Lipolytická aktivita byla stanovována spektrofotometricky s využitím činidla p-nitrofenyllaurátu, který se štěpí na žlutý produkt p-nitrofenol.
This diploma thesis is focused on the study of the preparation for fat separators and wastewater pipes that contains the microorganisms with lipolytic activity. Theoretical part of this thesis describes lipases, microorganisms producing this enzymes and usage of lipases. In this part possibilities of identification of microorganisms are presented too. The practical part is concerned with the study of commercial preparation Sany Duo Spezial with proven presence of microorganisms with lipolytic activity. These microorganisms were identified by means of the PCR method. This method identified mictoorganisms like genus Bacillus sp. Next characterization of the preparation was focused on the determination of COD and the investigation of the influence of various conditions of culture medium on the lipases production and their activity. The effect of temperature, ions and pH was studied. Lipolytic activity was determine spectrophotometricaly with usage of p-nitrophenyllaurate whitch dissociates to yellow product p-nitrophenol.
Description
Citation
PAVLAČKOVÁ, J. Mikrobiální lipázy a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Márová: Praktické využití sledovaných mikroorganismů ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO