Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
Praktické aspekty měření Real-Time Kinematic s aparaturami Topcon HiPer+ a Trimble SPS855 v sítích CZEPOS a TOPNET
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Kostelecký, Jakub
Metoda Real-Time Kinematic je nejčastěji používaná metoda globálních navigačních družicových systémů (GNSS) pro určování polohy v geodetické praxi. V rámci článku je posuzováno chování dvou GNSS aparatur Topcon HiPer+ a Trimble SPS855 při určování polohy metodou RTK s použitím korekcí poskytovaných sítěmi permanentních stanic CZEPOS a TopNet. Konkrétně bylo hodnoceno použití 4 typů korekcí ze sítě CZEPOS a 4 typů korekcí ze sítě TopNet. Chování aparatur je posuzováno jednak podle doby potřebné pro provedení počáteční inicializace a doby potřebné pro průměrování výsledku měření a jednak podle středních chyb vertikální složky polohy. V rámci hodnocení bylo zjištěno, že aparatura Trimble SPS855 fixuje rychleji než aparatura Topcon HiPer+ (3,6 minuty vs. 5,7 minuty). Režijní doba průměrování je o něco kratší u aparatury Topcon HiPer+ než u aparatury Trimble SPS855 (30 sekund vs. 37 sekund), což souvisí zejména s intuitivností ovládacího software v kontroleru. Celkově je konstatováno, že aparatuře Topcon HiPer+ více vyhovují korekce ze sítě TopNet a aparatura Trimble SPS855 pracuje lépe s korekcemi ze sítě CZEPOS.
Item
Posouzení Galileo High Accuracy Service
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Nosek, Jakub; Douša, Jan; Václavovic, Pavel; Kala, Michael
Příspěvek se zabývá testováním služby Galileo High Accuracy Service (HAS), která je od ledna roku 2023 oficiálně spuštěna v rámci fáze HAS Initial Service. Výsledky porovnání HAS s přesným produktem ukázaly vysokou přesnost korekcí HAS a splnění deklarované přesnosti. Zpracování dat na 3 vybraných stanicích EUREF Permanent Network ukázalo, že oficiální deklarovaná přesnost HAS (horizontální přesnost 20 cm, vertikální přesnost 40 cm) je dosažitelná, avšak s delší dobou nutné konvergence (kinematické zpracování 22 min, statické zpracování 8 min), než je požadovaná doba konvergence (5 min).
Item
Real-Time fusion of senzors for navigation
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Kaczmarek, Adrian; Rohm, Witold; Klingbeil, Lasse; Tchórzewski, Janusz
Rozvoj družicové techniky v oblasti přesného určování polohy a dostupnost mobilních zařízení s vestavěným přijímačem multi-GNSS (Global Navigation Satellite System) nám umožňuje určovat polohy s větší přesností než před několika lety. Zároveň ze strany uživatelů roste poptávka po stále přesnějším určování polohy při snižování nákladů na finální zařízení (např. navigační systém pro autonomní sekačky na trávu). Tato práce představuje koncept řešení, které integruje různé techniky určování polohy: gyroskopy, počítadla kilometrů a GNSS pomocí volně vázaného Kalmanova filtru. Model integrace senzoru byl vyvinut pro horizontální komponenty (2D) se současným určením azimutu a přesné polohy. Integrační filtr navíc využívá dynamickou matici vah, jejíž hodnoty se volí v závislosti na typu řešení GNSS (FIX, FLOAT atd.). Zkoušky měřící plošiny byly prováděny za ideálních podmínek a v místech zastřeného horizontu (průjezdy podél vysoké zdi, pod prolamovanými ocelovými vazníky apod.). Přesnosti získané během testů pomocí EKF a dynamické hmotnostní matice jsou RMS 0,019 m pro severní a východní komponenty. Přesnost určení azimutu však byla 0,59°. Prezentace navíc představí koncept platformy, která integruje levné senzory v reálném čase. Tuto práci podpořila Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Polsko) v rámci projektu „POMOST“ (grant č. N110/0002/22).
Item
Applications of Galileo High Accuracy Service
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Kazmierski, Kamil; Hadas, Tomasz; Kudłacik, Iwona; Marut, Grzegorz; Madraszek, Szymon
Od ledna 2023 je pro registrované uživatele k dispozici služba Galileo High Accuracy Service (HAS). V rámci HAS mohou uživatelé získat korekce hodin a oběžné dráhy, stejně jako zkreslení kódu pro konstelace Galileo a GPS. Galileo HAS pokrývá téměř celou zeměkouli a je dalším systémem po japonském CLAS (Japanese Centimeter Level Augmentation Service) a čínském PPP-B2b, který poskytuje korekce prostřednictvím satelitního signálu. Tyto korekce Galileo jsou přenášeny v signálu Galileo E6, ale také prostřednictvím internetu. Oficiální dokument definice služby HAS uvádí, že přesnost polohování je lepší než 25 cm a lepší než 30 cm pro horizontální a vertikální komponenty. Korekce HAS lze použít v různých aplikacích v reálném čase bez připojení k internetu. Předložená práce ukazuje využití korekcí Galileo HAS v různých geovědních aplikacích jako je určování polohy, časování, monitorování troposféry nebo detekce koseismických vibrací. Kromě toho je kvalita přenášené korekce HAS také ověřována pomocí parametru SISRE. Výpočty se provádějí v in-house vyvinutém softwaru GNSS-WARP s korekcemi Internet HAS uloženými v souborech ASCII pomocí softwaru BKG Ntrip Client. Kvalita Galileo HAS korekcí pomocí parametru SISRE činí 8,6 cm pro systém GPS a 13,0 cm pro Galileo. Experiment s PPP (Precise Point Positioning) odhalil sub-decimetrovou a centimetrovou přesnost v kinematickém a statickém přístupu. Pokud jde o přesnost časování, Galileo HAS zajišťuje přesnost jedné nanosekundy. Odhad Zenith Tropospheric Delay s využitím vyhodnocených korekcí splnil požadavek monitorování troposféry a byla možná i detekce koseismických vibrací.
Item
Odhad globální střední kvadratické chyby výšky geoidu vypočítané pomocí integrálních transformací
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Belinger, Jiří; Pitoňák, Martin; Trnka, Petr; Novák, Pavel; Šprlák, Michal
Integrální transformace funkcionálů gravitačního pole jsou definovány přes celý prostorový úhel na povrchu koule. Navzdory obrovskému a nespornému pokroku v satelitní gravimetrii a gradiometrii umožňují družicové mise zaměřené na gravitační pole přesné určení tohoto pole s prostorovým rozlišením 100 km, tj. pouze v jeho dlouhovlnné části. Na druhé straně existuje potřeba modelů gravitačního pole s vysokým rozlišením v regionálním, národním nebo kontinentálním měřítku, zejména v určování kvazigeoidu nebo geoidu. Potenciální slabinou pozemních dat je přesnost gravitačního pole v dlouhovlnné délce a omezená dostupnost kvůli několika omezením (např. pouště, jezera a velké řeky, lesy nebo nedostatek dobré vůle mezi sousedními zeměmi ke sdílení citlivých dat). Ideální scénář kombinuje pozemní a satelitní data, která se vzájemně doplňují. V příspěvku budou odvozeny a prezentovány vztahy na odhad globálních středních kvadratických chyb výšky geoidu získaných pomocí integrálních transformací. Pro praktický výpočet bude využita znalost přesnosti měřených terestrických dat a formálních chyb globálních družicových modelů tíhového pole Země.