Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
Forenzní analýza temných tržišť
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dolejška, Daniel; Veselý, Vladimír; Grégr, Matěj
Překryvné počítačové sítě (jako například Tor či I2P) vytváří ideální prostředí pro rozmach kriminality na Internetu. Temná tržiště jsou jedním takovým příkladem kriminální činnosti. Jejich cílem je zrpostředkování obchodu s nelegálním zbožím a službami. Tento projekt se zaměřuje na forenzní analýzu těchto webových služeb a na následné získávání netriviálních informací o realizovaných finančních plněních na vybraných tržištích. Hlavním cílem je schopnost určit časový interval ve kterém byl nákup produktu dokončen a tuto skutečnost korelovat s transakcemi v kryptoměnových blockchainech. Vzniklý nástroj umožňuje plně automatizované a nepřerušované sledování vybraných tržišť. To za určitých podmínek dovoluje detekci dokončených nákupů, sběr detailních informací o nabízených produktech a prodejcích či dalších metadat. Orgány činné v trestním řízení mohou pak tyto informace použít jako podpůrný důkazní materiál proti vybraným tržištím a na něm aktivních prodejcům. Získaná data mohou také indikovat trendy v aktuální nabídce a poptávce na temném webu.
Item
Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vlachová, Šarlota; Konečná, Zdeňka; Denková, Lenka
Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je navrhnout změny v motivačním systému daného podniku, které podpoří rozvoj v této oblasti. Teoretická část se věnuje výkladu, který je podkladem pro tvorbu analytické části a pro vlastní návrhy na zlepšení motivace zaměstnanců, a jejich následné zvýšené výkonnosti a spokojenosti. Problémy byly identifikovány prostřednictvím pohovorů s vedením podniku a dotazníkovým šetřením. Na základě zjištěných nedostatků bylo následně přikročeno k návrhům v dané oblasti.
Item
Zálohování dat a datová úložiště
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Puš, Zdeněk; Kříž, Jiří; Eifler, Jakub
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky ukládání a zálohy dat ve společnosti XYZ, zabývající se výrobou technických tkanin. Výsledkem bakalářské práce je návrh vylepšení stávajícího systému pro vyšší efektivitu a bezpečnost dat na základě analýzy současného stavu společnosti.
Item
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kopečná, Monika; Poláček, Tomáš; Sághy Estélyi, Kristína
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MYVET consulting s.r.o. za období 2017 - 2020. V první části se nachází teoretická východiska práce, cíle a metodika. Druhá část práce je zaměřená na analyzovanou společnost a jsou zde využity získané informace z teoretické části k výpočtu finanční analýzy. Třetí část práce pak obsahuje vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti.
Item
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
(Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Popek, Tomáš; Janková, Zuzana; Podešva, Lukáš
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením rizika, které pro firmu Kofola ČeskoSlovensko a.s. představují její dodavatelé etiket. Vytvořené rozhodovací modely využívají teorii fuzzy logiky a jsou vytvořené v programech MS Excel a MATLAB. Podle výsledného hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do předem stanovených kategorií, které popisují, jak velké dodavatelské riziko pro firmu představují. Výsledky z obou programů jsou porovnány a také jsou navržena opatření, která vedou ke zvýšení kvality dodávaných služeb, a tedy ke snížení dodavatelského rizika.