Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
3D tisk nanokompozitních fotopolymerních systémů
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Sevriugina, Veronika; Ondreáš, František; Lepcio, Petr
Tato diplomová práce se zabývala přípravou nanokompozitních fotopolymerní systémů pro 3D tisk. Složení a struktura byly studovány pomocí termogravimetrie (TGA) a skenovací transmisní elektronové mikroskopie (STEM). Také byla charakterizována kinetika fotoreakce s postupně narůstajícím obsahem Fe3O4 a AZO částic v komerční pryskyřici na bázi methakrylátů pomocí tvorby Jakobsových pracovních křivek, fotoreologie a diferenční kompenzační fotokalorimetrie (foto-DSC). Následně byl pozorován vliv složení na tisknutelnost materiálů. Také se část práce věnuje charakterizaci vlivu částic na termomechanické vlastnosti výsledných výrobků pomocí dynamicko-mechanické analýzy (DMA) a také i na mechanické vlastnosti v tlaku.
Item
Cévní modely pro studium trombolýzy
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Schildová, Veronika; Víteček, Jan; Ambrožová,, Gabriela
Tato diplomová práce popisuje v teoretické části kardiovaskulární soustavu a zaměřuje se na hemostázu. Ta je souhrnem procesů, které udržují funkční cirkulaci krve. Hemostáza zahrnuje prokoagulační děje, zajišťující zastavení krvácení z poškozené cévy, a antikoagulační děje, zajišťující fluiditu krve. Pokud dojde k nerovnováze mezi prokoagulačními a antikogalučními ději, vznikají tromboembolické nebo krvácivé stavy. Tato práce je zaměřena na studium jednoho z nejvážnějších tromboembolických onemocnění a tím je ischemická cévní mozková příhoda. Patří mezi časté příčiny mortality a trvalé invalidity v lidské populaci. V dnešní době jsou standardní léčbou trombolytika. Jedná se o léky, které urychlují lyzi krevních sraženin a díky tomu umožňují rychlejší rekanalizaci cévy. V této práci je porovnávána altepláza, v současné době jediné schválené trombolytikum pro ischemickou cévní mozkovou příhodu, s jejím derivátem, tenekteplázou. Experimentální část je zaměřena na přípravu a optimalizaci různých typů in vitro modelů pro studium trombolýzy. Konkrétně se jedná o statický model, mikrodestičkový model, penetraci do fibrinového gelu a sekvestraci, ve kterých proběhne studium vlastností a vzájemné porovnání trombolytik.
Item
Služba pro dotazování nad aliasy škodlivého softwaru
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Julina, Tomáš; Zobal, Lukáš; Regéciová, Dominika
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit službu, která řeší problém existence aliasů jmen škodlivého softwaru tím, že takové aliasy mapuje na jména rodin, která by byla předem určená jako kanonická. Tato práce také přináší několik způsobů, kterými je možné zmíněné mapování aliasů na konkrétní rodiny automaticky získávat. Vytvořená služba umožní výzkumníkům, kteří se zabývají škodlivým softwarem, tohoto mapování využít při výzkumu. Další využití může být v existujících službách, které s aliasy rodin aktuálně nepracují, což mohlo mít za následek vznik duplicitních dat.
Item
Rozšiřování jazyka YARA
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kender, Tomáš; Regéciová, Dominika; Zobal, Lukáš
Táto práca sa zaoberá problematikou vylepšení nástroja YARA slúžiaceho na definovanie vzorového chovania malvéru a následné vyhľadávanie na základe definovaných vlastností v súboroch za účelom detekcie malvéru v prehľadávaných súboroch. Zavádza nové syntaktické konštrukty jazyka na zápis vlastností, načrtáva nový spôsob vyhľadávania reťazca v behaviorálnych informáciach generovaných Cuckoo Sandboxom a vyhodnocuje dopady zmien. Pri riešení budeme pracovať so zápisom lexikálnych a syntaktických pravidiel jazyka, pridáme do YARY nový dátový typ pre dynamické pole, ale budeme sa venovať aj optimalizácii výkonu bajtkódu či implementácii nového bajtkódového príkazu. Výstupom práce je produkt, ktorý umožní malvérovým analytikom písať kratšie a ľahšie čitateľné pravidlá pre detekciu malvérov a skrátiť dobu skenovania behaviorálnych informácií.
Item
Výluky kolejí na železničních drahách
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kapounek, Jan; Svoboda, Richard; Kovařík, Radovan
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů na dvě konkrétní výluky organizované Správou železnic, zvláštní pozornost je věnována rozboru nákladů od zpoždění a hluku. Jedná se o výluku na části trati Olomouc–Nezamyslice a výluku na trati Kroměříž–Zborovice. Práce je pomyslně rozdělena na dvě hlavní části, z nichž první se věnuje obecnému popisu výluk z hlediska legislativy a předpisů a povšechně představuje výchozí dokumenty pro tuto práci. Druhá část je uvedena vytyčenými cíli a vedle ocenění nákladů vzniklých od konání dvou zmiňovaných výluk se dotýká i provozního hlediska výluk. V závěru jsou shrnuty výsledky, zhodnoceny poznatky a popsána doporučení pro konání podobných výluk.