Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
Game Theory in Waste Management
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Eryganov, Ivan; Hrdina, Jaroslav; Hoff, Arild; Kopa, Miloš
Teorie her se zabývá temáty, jako je spolupráce, konkurence a seberegulace v prostředí, kde je zapojeno mnoho entit s protichůdnými cíly. Rozdílné zájmy jsou běžné při řešení environmentální udržitelnosti a oběhového hospodářství. Tato Ph.D. práce je věnována aplikacím teorie her v odpadovém hospodářství s důrazem na energetické zpracování nerecyklovatelného odpadu. Po úvodu je shrnuto základní pozadí teorie her, které poskytuje přehled o součásném stávu poznání. Poté jsou přezkoumány novodobé aplikace metod teorie her v problematice udržitelnosti, aby se zdůraznila aktuálnost práce. V závěru je uveden vlastní přínos autora v aplikaci nekooperativních a kooperativních her v oblasti odpadového hospodářství. Konkretně je Ph.D. práce zaměřena na hru o stanovení cen zařízeními pro energetické využití odpadů a hru o minimalizaci nákladů producentů odpadů. Jsou podrobně studovány teoretické vlastnosti těchto her. Pro řešení uvažovaných her jsou navrženy originální algoritmy pro problémy dvouúrovňové optimalizace a vytváření dynamických koalic. Výsledky případových studií ukazují racionální vyústění konfliktů a dokazují, že navrhované přístupy k uvažovaným problémům odpadového hospodářství jsou rozumné.
Item
Multiphoton and non-linear Raman microscopy through a multimode fibre
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pikálek, Tomáš; Čižmár, Tomáš; Marte, Monika Ritsch-; Zemánek, Pavel
Multimodová vlákna je možné využít jako miniaturní endoskopy pro zobrazování hluboko uvnitř mozku myších zvířecích modelů s minimálním poškozením okolní tkáně. S využitím metod tvarování vlnoplochy je možné svazek vystupující z vlákna fokusovat do jediného bodu, a vytvořit tak miniaturní skenovací mikroskop. Různé mikroskopické zobrazovací metody již byly tímto způsobem implementovány, a to včetně několika in-vivo demonstrací. Tato práce se zabývá implementací zobrazování pomocí koherentního anti-Stokesova Ramanova rozptylu (CARS), nelineární metody umožňující zobrazování s chemickým kontrastem bez značení vzorku. Tato metoda má potenciální využití pro klinické aplikace například při diagnóze nádorů. Práce je zaměřena zejména na optimalizaci endoskopu a vláknových sond pro fokusaci světla z pulzních laserů včetně kontroly disperze s cílem umožnit nelineární zobrazování. Takto optimalizovaný systém je následně využit pro demonstraci zobrazování metodou CARS uvnitř tkáně (například lipidové dvojvrstvy buněčných membrán kolem axonů) a chemického kontrastu na polymerových kuličkách. Systém je též použit k demonstraci multimodálního zobrazování fixované myší tkáně kombinací CARS a dvoufotonové mikroskopie.
Item
Praktické aspekty měření Real-Time Kinematic s aparaturami Topcon HiPer+ a Trimble SPS855 v sítích CZEPOS a TOPNET
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Kostelecký, Jakub
Metoda Real-Time Kinematic je nejčastěji používaná metoda globálních navigačních družicových systémů (GNSS) pro určování polohy v geodetické praxi. V rámci článku je posuzováno chování dvou GNSS aparatur Topcon HiPer+ a Trimble SPS855 při určování polohy metodou RTK s použitím korekcí poskytovaných sítěmi permanentních stanic CZEPOS a TopNet. Konkrétně bylo hodnoceno použití 4 typů korekcí ze sítě CZEPOS a 4 typů korekcí ze sítě TopNet. Chování aparatur je posuzováno jednak podle doby potřebné pro provedení počáteční inicializace a doby potřebné pro průměrování výsledku měření a jednak podle středních chyb vertikální složky polohy. V rámci hodnocení bylo zjištěno, že aparatura Trimble SPS855 fixuje rychleji než aparatura Topcon HiPer+ (3,6 minuty vs. 5,7 minuty). Režijní doba průměrování je o něco kratší u aparatury Topcon HiPer+ než u aparatury Trimble SPS855 (30 sekund vs. 37 sekund), což souvisí zejména s intuitivností ovládacího software v kontroleru. Celkově je konstatováno, že aparatuře Topcon HiPer+ více vyhovují korekce ze sítě TopNet a aparatura Trimble SPS855 pracuje lépe s korekcemi ze sítě CZEPOS.
Item
Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Švábenský, Otakar; Pospíšil, Lubomil
Referát se věnuje analýze a interpretaci geovědních dat z území v okolí zlomového systému Rodl-Kaplice-Blanice (RKB). Systém RKB, který je aktivní od proterozoika, se v geologických a geofyzikálních mapách projevuje jako významné rozhraní. Podle výskytů ohnisek zemětřesení jde v jižní (střední) části i o seismicky aktivní zónu. Pro posouzení možné recentní aktivity byla využita data DPZ, GNSS, geofyzikální a geomorfologická, s hlavním výstupem ve formě recentně-kinematického modelu. Výsledky ukazují, že bloky na opačných stranách RKB vykazují diametrálně odlišné, protisměrné horizontální pohybové tendence, jejichž intenzita směrem k systému jihočeských křídovo-terciérních pánví narůstá.
Item
Posouzení Galileo High Accuracy Service
(Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2024-02-28) Nosek, Jakub; Douša, Jan; Václavovic, Pavel; Kala, Michael
Příspěvek se zabývá testováním služby Galileo High Accuracy Service (HAS), která je od ledna roku 2023 oficiálně spuštěna v rámci fáze HAS Initial Service. Výsledky porovnání HAS s přesným produktem ukázaly vysokou přesnost korekcí HAS a splnění deklarované přesnosti. Zpracování dat na 3 vybraných stanicích EUREF Permanent Network ukázalo, že oficiální deklarovaná přesnost HAS (horizontální přesnost 20 cm, vertikální přesnost 40 cm) je dosažitelná, avšak s delší dobou nutné konvergence (kinematické zpracování 22 min, statické zpracování 8 min), než je požadovaná doba konvergence (5 min).