Stanovení polybromovaných difenyléterů v matricích z požářišť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Polybromované difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly zařazeny mezi prioritní organické polutanty. Ve složkách životního prostředí jsou sledovány zejména v posledním desetiletí. Detekovány jsou v abiotických i biotických matricích. Pro tuto práci byly zvoleny matrice z požářišť, které byly odebrány v různých lokalitách České Republiky a Slovenska. Jejich analýza měla prokázat, zda v těchto specifických matricích setrvávají. Byly zjišťovány následující kongenery polybromovaných difenyletherů: BDE- 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183. K jejich izolaci z matrice byly použity tři různé extrakční techniky, a to extrakce ultrazvukem, mikrovlnná extrakce a tlaková extrakce rozpouštědlem. Pro vlastní stanovení byla zvolena metoda GC/ECD. V diplomové práci jsou rovněž uvedeny základní chemické, fyzikální a environmentální vlastnosti BDE, včetně dalších analytických metod, které lze použít ke stanovení polybromovaných difenyletherů ve složkách životního prostředí.
Polybrominated diphenyl ethers belong among the persistent compounds, which have been classified as priority organic pollutants. In environmental compartments are observed in the past decade. Polybrominated diphenyl ethers are detected in abiotic and biotic matrices. For this dissertation were chosen the matrixes from seats of fire, taken in various localities of the Czech Republic and Slovakia. Their analysis should demonstrate whether they in these specific matrices remain. There were examined following polybrominated diphenyl ether congeners: BDE- 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183. For their isolation from the matrix were used three different extraction techniques, namely ultrasonic extraction, microwave extraction and pressurized solvent extraction. For the determination was chosen method of GC / ECD. In this dissertation are also described basic chemical, physical and environmental properties of BDE, including other analytical methods that can be used to determine polybrominated diphenyl ethers in environmental compartments.
Description
Citation
ČECHOVÁ, E. Stanovení polybromovaných difenyléterů v matricích z požářišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Jánoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO