2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 609
 • Item
  Stavebno technologický projekt bytových domov Zdravie v Hornom Smokovci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šifrová, Sláva; Novotný, Michal; Kopecký, Lukáš
  Predmetom riešenia diplomovej práce sú objekty bytových domov Zdravie II v Hornom Smokovci. Práca je zameraná na spodnú hrubú stavbu na základe vyhotovenia analýzy rizík. Obsahom práce sú zariadenia staveniska, podrobný časový plán stavby, rozpočet a technologické postupy vybraných častí stavby.
 • Item
  Wellness centrum
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Krchňák, Petr; Matějka, Libor; Bartolšicová, Eva
  Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k rekreaci a sportu. V 1S je umístěno technické zázemí, zázemí pro zaměstnance, šatny a posilovna. V 1 NP se nachází kavárna a wellness. Ve 2NP se nachází kanceláře pro administrativu budovy, masáže, solárium, šatny a fitness sál. Budova je založena na základových patkách a nosné stěny na základových pasech.. Nosný systém je kombinovaný konstrukční systém sloupů a s stěn.
 • Item
  Multifunkční objekt v Českých Budějovicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Špačková, Eva; Šmak, Milan; Pilgr, Milan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Českých Budějovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním průměru 30 m a výškou v nejvyšším bodě 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoří zakřivená žebra, výtahová šachta a stropní nosníky. Konstrukce je řešena ve 4 variantách. Dvě varianty jsou ocelové, třetí varianta je dřevěná a poslední varianta řeší kombinaci dřeva a oceli. Ve vybrané variantě je řešeno zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, požární odolnost a spoje vybraných detailů.
 • Item
  Stavebně technologický projekt Domova důchodců Brno - Tuřany
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Rapant, Radek; Venkrbec, Václav; Štěrba, Martin
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Domov důchodců Brno – Tuřany. Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby Domova důchodců Brno – Tuřany. Hlavní náplní této práce se stala realizace nosných částí dilatačního celku DCI, zejména podrobný popis a návrh řešení technologických postupů pro zhotovení stropů a eliptického železobetonového schodiště (tubusu). Kromě zajímavého architektonického návrhu řešení hlavního schodiště budovy bude zajímavé řešení průběhu výstavby celého objektu, který se dělí na tři dilatační celky.
 • Item
  Rezidence Austerlitz, vybrané části stavebně technologického projektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Helán, Tomáš; Kantová, Radka; Doubek, Rostislav
  Obsahem diplomové práce je zpracovat vybrané stavebně-technické části projektu novostavby bytového domu v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy pro provádění zdiva a železobetonových konstrukcí. Diplomová práce se dále zabývá návrhem strojních sestav, časovým plánováním, otázkou zásobování staveniště, pravidly bezpečnosti práce, kvalitativními požadavky, řešením organizace výstavby a plánováním údržby realizovaného bytového domu. V závěru práce bude provedeno porovnání různých systémových variant provedení obvodového pláště budovy z hlediska mnoha stavebně-technických faktorů.