2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Metodika měření společenské odpovědnosti firem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Černohorská, Lenka; Putnová, Anna
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění nadstandardních závazků v oblastech společenské odpovědnosti a skutečně při své činnosti myslí na své okolí. Problém však může nastat v okamžiku zjišťování úrovně společenské odpovědnosti jednotlivých pilířů společenské odpovědnosti, která je tvořena oblastí ekonomickou, sociální a environmentální. Hodnocení a měření společenské odpovědnosti může být prováděno prostřednictvím exaktních metod tj. standardů a norem. V organizaci by měly být stanoveny mechanismy měření ve všech oblastech společenské odpovědnosti firem. Firma může k reportingu využít struktury již existujících standardů, nicméně komplikovanost těchto standardů znemožňuje jejich snadné použití v České republice. V následující práci bude navržena metodika pro měření společenské odpovědnosti firem.
 • Item
  Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Placier, Klára; Putnová, Anna
  Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR). Díky nedávnému poklesu výkonu ekonomiky však došlo k přehodnocení podnikatelských aktivit, koncept CSR nevyjímaje. Tato dizertační práce se zabývá vlivem recese na CSR v podnicích. Jedná se o aktuální téma, jelikož důsledky ekonomické krize stále silně ovlivňují podnikatelský sektor, zejména v oblasti poklesu vzájemné důvěry či v nedostatečném plnění morálních závazků podniků vůči společnosti. Aby bylo možno zmapovat celkový vývoj situace, výzkum byl proveden u tří podniků, které se CSR zabývají dlouhodobě. Prostřednictvím výzkumné metody, kterou byla případová studie, byl zjištěn dopad recese na koncept CSR a také byl nastíněn trend budoucího vývoje. Na základě zjištění byl vyvozen závěr, že ekonomický pokles CSR nezastavil, nýbrž jej nasměroval k vyšší efektivitě. Bylo též prokázáno, že CSR pomohlo podnikům lépe překonat období recese. Recese podniky naučila, jak je CSR důležité nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.
 • Item
  STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Němcová, Zuzana; Dvořák, Jiří
  Cílem dizertační práce je tvorba modelu moderního elektronického obchodu s uvažováním potřeb zákazníků a zahrnutí jejich požadavků do strategického řízení elektronického obchodu firmy. Důraz je kladen na aplikaci technické kybernetiky v ekonomických vědách. Za pomoci software MATLABu je vytvořen model, který reprezentuje ekonomický model elektronického obchodu, kdy se firma za pomoci zpětných vazeb snaží svůj výstup co nejvíce přiblížit zákazníkovi. Výsledkem řešení dané problematiky je aplikace na modelu, kde jsou zkoumány vybrané dynamické procesy vztahů strategií zákazníků a modelu nově vytvořené strategie elektronického obchodu.
 • Item
  Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Sághy Estélyi, Kristína; Koráb, Vojtěch
  Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických partnerstiev. Východiskom skúmania bol zber, triedenie a analýza sekundárnych zdrojov, v ktorých problematika strategickej spolupráce je síce rozpracovaná, ale chýba jednotný prístup a ucelené názvoslovie. Je to znakom toho, že sa jedná o relatívne novú, a v podmienkach Českej republiky čoraz aktuálnejšiu problematiku. Jeden z čiastkových cieľov práce je prispievať k poznaniu v tejto oblasti vytvorením ucelenej teórie a vymedzením základných pojmov v spojení so strategickou spoluprácou. Predmetom skúmania sú malé a stredné podniky v rámci Juhomoravského kraja. Na to nadväzuje druhý čiastkový cieľ práce, a to analýza prostredia, so snahou poukázať na tradičné dominantné odvetvia a relatívne nové s vysokým potenciálom rastu, v rámci ktorých tvorba strategických partnerstiev môže byť z hľadiska budúceho rozvoja kľúčová. S cieľom oboznámiť sa s postojmi podnikateľských subjektov k strategickej spolupráci a odhaliť a charakterizovať strategické partnerské vzťahy medzi nimi, bol uskutočnený primárny výskum. Za účelom vytvorenia ucelenejšieho obrazu bola využitá metóda kvantitatívna aj kvalitatívna. Analýza výsledkov výskumu vyústila do testovania vymedzených hypotéz a formulovania odporučení a záverov v oblasti vytvorenia strategických partnerstiev. V rámci poslednej kapitoly dizertačnej práce je zdôraznený jej prínos pre teóriu, podnikateľskú prax a oblasť pedagogiky a sú uvádzané formy diseminácie jej výstupov.
 • Item
  Společné plánování výrobního procesu v logistické síti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bartošek, Vladimír; Jurová, Marie
  Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí síťového prostředí kladou zvýšené požadavky právě na oblast sestavování a uskutečňování výrobních plánů, což může být realizováno pouze za předpokladu dobré znalosti a ohodnocení síťového prostředí. Na základě výzkumu byla sestavena výchozí kategorizace a komparace základního terminologického vymezení pojmů síť, spolupráce, včetně hlavního soupisu historického vývoje mapujícího progresivní vývoj plánování výrobních systémů až po dnešní agilní formy výrobních systémů. Na základě těchto předpokladů byla navržena a ověřena metodika hodnocení logistické sítě s přihlédnutím k postupu společného plánování v logistické síti ve vztahu k vnějšímu okolí sítě, jenž obsahuje základní časové atributy plnění společných plánů a jejich logistické řízení.