Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických partnerstiev. Východiskom skúmania bol zber, triedenie a analýza sekundárnych zdrojov, v ktorých problematika strategickej spolupráce je síce rozpracovaná, ale chýba jednotný prístup a ucelené názvoslovie. Je to znakom toho, že sa jedná o relatívne novú, a v podmienkach Českej republiky čoraz aktuálnejšiu problematiku. Jeden z čiastkových cieľov práce je prispievať k poznaniu v tejto oblasti vytvorením ucelenej teórie a vymedzením základných pojmov v spojení so strategickou spoluprácou. Predmetom skúmania sú malé a stredné podniky v rámci Juhomoravského kraja. Na to nadväzuje druhý čiastkový cieľ práce, a to analýza prostredia, so snahou poukázať na tradičné dominantné odvetvia a relatívne nové s vysokým potenciálom rastu, v rámci ktorých tvorba strategických partnerstiev môže byť z hľadiska budúceho rozvoja kľúčová. S cieľom oboznámiť sa s postojmi podnikateľských subjektov k strategickej spolupráci a odhaliť a charakterizovať strategické partnerské vzťahy medzi nimi, bol uskutočnený primárny výskum. Za účelom vytvorenia ucelenejšieho obrazu bola využitá metóda kvantitatívna aj kvalitatívna. Analýza výsledkov výskumu vyústila do testovania vymedzených hypotéz a formulovania odporučení a záverov v oblasti vytvorenia strategických partnerstiev. V rámci poslednej kapitoly dizertačnej práce je zdôraznený jej prínos pre teóriu, podnikateľskú prax a oblasť pedagogiky a sú uvádzané formy diseminácie jej výstupov.
This doctoral thesis focuses on creation of strategic partnerships between small and medium enterprises. The purpose of the thesis is to study the attitude of enterprises toward strategic cooperation and to characterize the cooperation of enterprises within strategic partnerships. The research started with collection, evaluation and analyze of secondary data on strategic cooperation. It has been found, that in spite of high number of publications, there is a lack of joint methodology and unified use of the basic notions. Strategic cooperation is becoming a more and more up to date topic in the Czech Republic these days. One of the partial objectives of this thesis is to enrich the knowledge in this field by creation a complex theory. Other part of the research focuses on small and medium enterprises in the South Moravian region. This is connected with the second partial objective which is the analyze of the environment the companies are embedded in. In the framework if this, strong and relatively new, but fast developing branches of economy are distinguished. The creation of strategic partnerships within these branches can be a key issue in the short future. In order to get a more detailed view on attitudes of enterprises toward strategic partnerships and to find out the special features of these relations a primary research has been conducted. Both, qualitative and quantitative methods were applied with an aim to get a more complex overview on the topic. After the analyze of research data, the hypotheses were tested and conclusions and recommendations were formulated. The final part of the thesis emphasises its contribution to the theory, practice, as well as education.
Description
Citation
SÁGHY ESTÉLYI, K. Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) Ing. Jiří Peterka, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-10-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO