Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne

but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) Ing. Jiří Peterka, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchsk
dc.contributor.authorSághy Estélyi, Kristínask
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:53Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractDizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických partnerstiev. Východiskom skúmania bol zber, triedenie a analýza sekundárnych zdrojov, v ktorých problematika strategickej spolupráce je síce rozpracovaná, ale chýba jednotný prístup a ucelené názvoslovie. Je to znakom toho, že sa jedná o relatívne novú, a v podmienkach Českej republiky čoraz aktuálnejšiu problematiku. Jeden z čiastkových cieľov práce je prispievať k poznaniu v tejto oblasti vytvorením ucelenej teórie a vymedzením základných pojmov v spojení so strategickou spoluprácou. Predmetom skúmania sú malé a stredné podniky v rámci Juhomoravského kraja. Na to nadväzuje druhý čiastkový cieľ práce, a to analýza prostredia, so snahou poukázať na tradičné dominantné odvetvia a relatívne nové s vysokým potenciálom rastu, v rámci ktorých tvorba strategických partnerstiev môže byť z hľadiska budúceho rozvoja kľúčová. S cieľom oboznámiť sa s postojmi podnikateľských subjektov k strategickej spolupráci a odhaliť a charakterizovať strategické partnerské vzťahy medzi nimi, bol uskutočnený primárny výskum. Za účelom vytvorenia ucelenejšieho obrazu bola využitá metóda kvantitatívna aj kvalitatívna. Analýza výsledkov výskumu vyústila do testovania vymedzených hypotéz a formulovania odporučení a záverov v oblasti vytvorenia strategických partnerstiev. V rámci poslednej kapitoly dizertačnej práce je zdôraznený jej prínos pre teóriu, podnikateľskú prax a oblasť pedagogiky a sú uvádzané formy diseminácie jej výstupov.sk
dc.description.abstractThis doctoral thesis focuses on creation of strategic partnerships between small and medium enterprises. The purpose of the thesis is to study the attitude of enterprises toward strategic cooperation and to characterize the cooperation of enterprises within strategic partnerships. The research started with collection, evaluation and analyze of secondary data on strategic cooperation. It has been found, that in spite of high number of publications, there is a lack of joint methodology and unified use of the basic notions. Strategic cooperation is becoming a more and more up to date topic in the Czech Republic these days. One of the partial objectives of this thesis is to enrich the knowledge in this field by creation a complex theory. Other part of the research focuses on small and medium enterprises in the South Moravian region. This is connected with the second partial objective which is the analyze of the environment the companies are embedded in. In the framework if this, strong and relatively new, but fast developing branches of economy are distinguished. The creation of strategic partnerships within these branches can be a key issue in the short future. In order to get a more detailed view on attitudes of enterprises toward strategic partnerships and to find out the special features of these relations a primary research has been conducted. Both, qualitative and quantitative methods were applied with an aim to get a more complex overview on the topic. After the analyze of research data, the hypotheses were tested and conclusions and recommendations were formulated. The final part of the thesis emphasises its contribution to the theory, practice, as well as education.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationSÁGHY ESTÉLYI, K. Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other41878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2599
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikateľské sietesk
dc.subjectstrategické partnerstvásk
dc.subjectmalé a stredné podnikysk
dc.subjectspoluprácask
dc.subjectJuhomoravský kraj.sk
dc.subjectBusiness networksen
dc.subjectstrategic partnershipsen
dc.subjectsmall and medium enterprisesen
dc.subjectcooperationen
dc.subjectSouth Moravian Region.en
dc.titleTvorba strategických partnerstiev vo vybranom regiónesk
dc.title.alternativeStrategic partnership formation in a selected regionen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2011-10-06cs
dcterms.modified2011-10-13-12:26:42cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid41878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:42:20en
sync.item.modts2020.03.31 20:49:43en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
664.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_41878.html
Size:
1.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_41878.html
Collections