Metodika měření společenské odpovědnosti firem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění nadstandardních závazků v oblastech společenské odpovědnosti a skutečně při své činnosti myslí na své okolí. Problém však může nastat v okamžiku zjišťování úrovně společenské odpovědnosti jednotlivých pilířů společenské odpovědnosti, která je tvořena oblastí ekonomickou, sociální a environmentální. Hodnocení a měření společenské odpovědnosti může být prováděno prostřednictvím exaktních metod tj. standardů a norem. V organizaci by měly být stanoveny mechanismy měření ve všech oblastech společenské odpovědnosti firem. Firma může k reportingu využít struktury již existujících standardů, nicméně komplikovanost těchto standardů znemožňuje jejich snadné použití v České republice. V následující práci bude navržena metodika pro měření společenské odpovědnosti firem.
The starting point of Corporate Social Responsibility is the understanding and the acceptance of fact, that organization is a part of the society, in which it develops its activities. There are many companies, which are conducting in accordance to superior performance of the obligations in the area of social responsibility. These organizations truly think about their surroundings. The problem can occur in the measuring the social responsibility level of each CSR pillars, consisting of economic, social and environment areas. Measurement and evaluation of CSR could be conducted by some exact methods (i.e. standards and norms). In organization is needed to set up measurement mechanisms of all the areas of corporate social responsibility. The organization could use for reporting “structures” of already existing standarts, however the complexity of these standarts is the reason why it is not easy to apply them in the Czech Republic. The following project presents the metodology of measuring Corporate Social Responsibility
Description
Citation
ČERNOHORSKÁ, L. Metodika měření společenské odpovědnosti firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (člen) doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO