Společné plánování výrobního procesu v logistické síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí síťového prostředí kladou zvýšené požadavky právě na oblast sestavování a uskutečňování výrobních plánů, což může být realizováno pouze za předpokladu dobré znalosti a ohodnocení síťového prostředí. Na základě výzkumu byla sestavena výchozí kategorizace a komparace základního terminologického vymezení pojmů síť, spolupráce, včetně hlavního soupisu historického vývoje mapujícího progresivní vývoj plánování výrobních systémů až po dnešní agilní formy výrobních systémů. Na základě těchto předpokladů byla navržena a ověřena metodika hodnocení logistické sítě s přihlédnutím k postupu společného plánování v logistické síti ve vztahu k vnějšímu okolí sítě, jenž obsahuje základní časové atributy plnění společných plánů a jejich logistické řízení.
In the environment of network economy is current problem of logistics management area an question of collaborative planning of serial manufacturing in small and medium enterprises. Present progressive production systems with connection in complex and extensiveness of network environment is put increasing requirements on the area of design and execution of logistics plans, which could be realised on condition of excellent knowledge and evaluation of network environment. On the basis of thesis research is constitute initial categorization of basic logistics terms definition and comparation i. e. network, collaboration and production systems. The main framework of dissertation is based on survey of planning in present progressive forms of production systems up to the present agile forms of manufacturing systems. In dissertation thesis is designed and verified a new methodology of logistics network evaluation, which pay attention on collaborative planning procedure in logistics network in connection with external environment of network. A new logistics network methodology contains element supplier evaluation, time and product structure attributes of collaborative plans fulfilment and subsequent logistics controlling.
Description
Citation
BARTOŠEK, V. Společné plánování výrobního procesu v logistické síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku - v
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (člen) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc., CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO