Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR). Díky nedávnému poklesu výkonu ekonomiky však došlo k přehodnocení podnikatelských aktivit, koncept CSR nevyjímaje. Tato dizertační práce se zabývá vlivem recese na CSR v podnicích. Jedná se o aktuální téma, jelikož důsledky ekonomické krize stále silně ovlivňují podnikatelský sektor, zejména v oblasti poklesu vzájemné důvěry či v nedostatečném plnění morálních závazků podniků vůči společnosti. Aby bylo možno zmapovat celkový vývoj situace, výzkum byl proveden u tří podniků, které se CSR zabývají dlouhodobě. Prostřednictvím výzkumné metody, kterou byla případová studie, byl zjištěn dopad recese na koncept CSR a také byl nastíněn trend budoucího vývoje. Na základě zjištění byl vyvozen závěr, že ekonomický pokles CSR nezastavil, nýbrž jej nasměroval k vyšší efektivitě. Bylo též prokázáno, že CSR pomohlo podnikům lépe překonat období recese. Recese podniky naučila, jak je CSR důležité nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.
During the last few years, companies have had an increasing interest on playing a more significant role in society, besides their merely economic function. Corporate Social Responsibility (CSR) has become a relevant concept leading them to do so. However, after the recent economic decline, the business model of most corporations had to be reviewed, including the CSR policy. This dissertation work discusses the impact of recession on CSR. The topic is highly relevant, since the consequences of the economic crisis have still a strong influence on business environment, in the form of a degrading level of trust and a decline of moral commitment to society. In order to evaluate this phenomenon, a research was conducted in three companies that are engaged in long-term CSR. With case study as research method, the impact of recession on CSR has been identified and a trend for future development has been outlined. As one of the main conclusions of this research it was proved, that after the economic decline, rather than dismissed, CSR was re-aimed in a more efficient way. CSR has helped companies to survive better the economic crisis and has taught them, how it can be beneficial not only for business but also for the society.
Description
Citation
PLACIER, K. Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-10-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO