2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Náklady na výstavbu školských budov
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Staňková, Veronika; Hrdlička, Tomáš; Hlavinková, Vítězslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů na výstavu školských budov. Cílem práce je navrhnout nové orientační rozpočtové ukazatele pro odhad pořizovacích nákladů v předinvestiční fázi projektu. Jejich návrh probíhá na základě výsledků ze statistické analýzy sestavené databáze, která obsahuje vzorky již realizovaných staveb. Z analýzy dat jsou vytipovány faktory, jež nejvíce ovlivňují investiční náklady. Na základě těchto faktorů jsou navrženy a následně verifikovány celkem 4 nové rozpočtové ukazatele. V práci se také ověřuje přesnost stanovení investičních nákladů na základě aktuálně používaných cenových ukazatelů. Ukazuje se, že odhad investičních nákladů pomocí nově navržených ukazatelů je přesnější než pomocí stávajících cenových ukazatelů. Závěr práce obsahuje návrhy na aktualizaci stávajících cenových ukazatelů.
 • Item
  Návrh procesu facility managementu u polyfunkční budovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Prokešová, Dorota; Klika, Pavel; Vařechová, Martina
  Diplomová práce pojednává o facility managementu obecně i se zaměřením na polyfunkční budovy. V teoretických kapitolách je vysvětlen pojem facility management a jeho vývoj od historie po současnost. Obor je následně představen včetně souvisejících pojmů, služeb a údržby a také ze strukturálního hlediska. Doplnění problematiky komplexní správy staveb je pomocí představení inovativních a moderních metod, které se v praxi uplatňují nebo plánují uplatňovat. Jedná se o metody BIM, CAFM a také o minoritní doplňkové trendy. V druhé části s teoretickým zaměřením je popsána polyfunkční budova, rozebrán životní cyklus staveb a jejich životnost. V samotném závěru nechybí ani popis pasportizace budov, která je nedílnou součástí pro správu a údržbu prostředí nemovitosti. V polovině práce přechází do více praktického zaměření, představí konkrétní námět na životní cyklus a na jeho základě je sestaven finanční plán a přímo konkrétní návrh facility managementu pro vybranou polyfunkční budovu.
 • Item
  Analýza a návrh způsobu využití stávajícího objektu v obci Stařeč
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Janovská, Dagmar; Čech, Josef; Hlavinková, Vítězslava
  V diplomové práci je zpracována analýza a návrh nového využití pro objekt, který se nachází v obci Stařeč prostřednictvím metody nejvyššího a nejlepšího využití jinak známé jako HABU. První část práce je věnována vysvětlením pojmů použitých v diplomové práci. Následně jsou stanoveny metody řešení a jejich zdůvodnění. V další části jsou sestaveny návrhy na nové řešení objektu, které jsou podrobeny zkouškám metody HABU, přičemž nevyhovující návrhy jsou zamítány. Vybrán je návrh, který dosahuje nejvyššího a nejlepšího využití pro obec Stařeč.
 • Item
  Ocenění při likvidaci pojistné události stavby v modelových situacích
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Růžek, Matyáš; Doležalová, Monika; Cupal, Martin
  Předmětem této diplomové práce je porovnání a vyhodnocení přístupů a metod oceňování vybrané stavby (budovy) pro pojistné účely. Práce je motivována perspektivou harmonizace tuzemské legislativy, upravující oceňování nemovitostí, se zahraničními oceňovacími standardy. Teoretická část práce uvádí legislativní rámec pojišťovnictví a definuje klíčové pojmy a principy v oblasti oceňování v rozsahu daném pro potřeby pojišťoven. Analýzou tuzemských přístupů a metod oceňování, tak i přístupů a metod vycházející ze zahraničních standardů se hledá společná výchozí základní platforma pro harmonizaci oceňovacích standardů. V praktické části, pro simulaci postupů v rámci likvidace pojistné události a komparaci oceňovacích metod, byla zvolena referenční stavba, existující rodinný dům v okrese Karviná. Na základě stavebně technického popisu referenční stavby je provedeno ocenění několika zvolenými metodami a následně podle běžně používaných metodik pojišťoven. Získané hodnoty jsou porovnány a v závěru práce se uvádí návrh optimálního přístupu k oceňování staveb s cílem přesnějšího výpočtu pojistného plnění. Výzkumné metody použité v diplomové práci jsou rešerše domácí a zahraniční literatury, analýza, komparace, vlastní výpočty, simulace a metody oceňování staveb v nutném rozsahu platných legislativních norem.
 • Item
  Vliv specifické lokality – Chráněné krajinné oblasti Pálava na cenu pozemků
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Fuxová, Linda; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava
  Předmětem diplomové práce je zkoumání a vyhodnocování faktorů, které ovlivňují cenu stavebních pozemků v chráněné krajinné oblasti Pálava. Nejprve jsou objasněny základní pojmy související s tématem a je provedena rešerše literatury, která se týká podobného tématu. Následně je vytvořena databáze pozemků vycházející z prodaných nemovitostí dle katastru nemovitostí mezi lety 2014 až 2024. Dále jsou u každého pozemku identifikovány jednotlivé faktory. Ve výzkumné části je pomocí vícerozměrné lineární regresní analýzy vyhodnocována statistická významnost jednotlivých faktorů. Vyhodnocování je prováděno v programu Gretl. Výsledky jsou porovnávány se předem stanovenými hypotézami. Nakonec je posouzeno nejlepší a nejvyšší využití pozemků v databázi, a to na základě analýzy územních plánů jednotlivých obcí.