Srovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Pokrok doby a nové znalosti v oblasti výpočetní techniky jsou příležitostí pro inovaci v prostředí oceňování. Klasické přístupy nabízejí tradiční ustálené oceňovací procedury, které však mohou být doplněné, podpořené a urychlené automatickým oceňováním. Cílem diplomové práce je vytvoření srovnávací platformy procedur klasického ocenění a automatického oceňování v režimu tržního oceňování, definování procesních modelů, kategorizace a volba reálných ocenění a srovnání pomocí případových studií v rovině tržního oceňování, nejprve na základě teoretických vymezení a podmínek, poté prakticky s ilustrativními porovnáními oceňovacích procedur.
The advancement of technology and new knowledge in the field of computing provide opportunities for innovation in the valuation environment. Traditional approaches offer established valuation procedures, which, however, can be supplemented, supported, and accelerated by automated valuation. The goal of the thesis is to create a comparative platform of traditional valuation and automated valuation procedures in the market valuation regime, defining procedural models, categorization and selection of real valuations, and comparison using case studies at the market valuation level, initially based on theoretical definitions and conditions, and then practically with illustrative comparisons of valuation procedures.
Description
Citation
DOBIÁŠOVÁ, J. Srovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Myslíte si, že by databáze mohla vytvářet AI? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO