Vliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se věnuje pořizovacím nákladům a vlivům, které pořizovací náklady ovlivňují u budov občanské vybavenosti v segmentu zařízení pro seniory. Cílem práce je určit, zda má rozdílná materiálová báze vliv na pořizovací náklady výše zmíněných staveb. Databáze o 22 realizovaných stavbách zařízení pro seniory ve třech rozdílných materiálových bázích je podrobena statistickému testování a analýze dat z pohledu pořizovacích nákladů. Při testování je pozornost věnována také jiným zvoleným faktorům, které ovlivňují pořizovací náklady budov občanské vybavenosti. Následně je navržen rozpočtový ukazatel vycházející z testované databáze a výsledku analýzy dat. Tento rozpočtový ukazatel je posouzen s běžně dostupným rozpočtovým ukazatelem a dále je verifikován na realizovaných stavbách v daném segmentu.
The thesis focuses on the investment costs and the influences that affect the investment costs of amenity buildings in the segment of facilities for the elderly. The aim of the thesis is to determine whether the different material base has an impact on the investment costs of these buildings. A database of 22 completed buildings of facilities for the elderly in three different material bases is subjected to statistical testing and data analysis in terms of investment costs. During the testing, attention is also paid to other selected factors that affect the investment cost of amenity buildings. Subsequently, a budget indicator is proposed based on the tested database and the result of data analysis. This budget indicator is assessed with the commonly available budget indicator and further verified with the implemented buildings in the segment.
Description
Citation
RAŠKA, P. Vliv materiálové báze na pořizovací náklady budov občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Z čeho jste usoudil, že materiálová chatakteristika nemá vliv na cenu, resp. hodnotu Vámi konstruovaného ukazatele? 2. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Byla diskutovaná četnost a rozložení dat a bylo by vhodné uvést v grafu pásy spolehlivosti. 3. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Proč je vzorek č. 2 tak odlišný? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO