Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Moravské Nové Vsi poškozeného tornádem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu s garáží v Moravské Nové Vsi, který byl poškozen tornádem. V první části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se katastru nemovitostí, životnosti a opotřebení staveb, základní terminologie v oblasti pojišťovnictví a seznámení s rozpočtářským programem. Druhá část diplomové práce se zabývá oceněním nemovitosti nákladovou metodou a stanovuje náklady na opravy pomocí položkového rozpočtu. Následně je hodnocen vliv těchto oprav na hodnotu nemovitosti a stanovení výše pojistného plnění.
The diploma thesis focuses on determining the amount of insurance payout for a family house with garage in Moravská Nová Ves, which was damaged by a tornado. In the first part of the diploma thesis explains the basic terms related to the real estate register, the lifespan and wear and tear of buildings, fundamental terminology in insurance, and introduces a budgeting program. The second part of the diploma thesis deals with the property valuation using the cost method and establishes the repair costs using an itemized budget. Subsequently, the impact of these repairs on the property value and the determination of the insurance payout amount are evaluated.
Description
Citation
BRŮCHOVÁ, I. Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Moravské Nové Vsi poškozeného tornádem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Nezpůsobilo tornádo opačný efekt z hlediska snížené poptávky v dané lokalitě? 2. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., položil otázku: Uvádí připomínku k popisu svislé osy v grafech. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO