Studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích moderních dřevostaveb

Abstract
V konstrukcích pozemních staveb se velmi často používá dřevo jako stavební materiál, popř. jej lze použít i pro doplňkové konstrukce např. jako obklad, stínící prvky, atd. Nejčastějšími zástupci dřevin, které se nachází v biotopu České republiky je smrk ztepilý (Picea abies L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Dřevo jako stavební materiál je oblíbený jak u architektů, tak i u investorů, kteří si přejí žít ve zdravém a ekologickém prostředí. Dřevěné konstrukce jsou oblíbené i u statiků pro svoje dobré mechanické vlastnosti a nízké hmotnosti, která je však závislá na vlhkosti. Vlastnosti dřeva jsou v každém přirozeném směru rozdílné a je potřeba s tím už v počátku návrhu konstrukce uvažovat. Cílem disertační práce je přispět k popisu chování mechanických charakteristik dřeva při změnách vlhkostních poměrů ve struktuře dřeva. V práci byly pro dosažení cílů použity různé experimentální zkoušky a numerické modelování. Experimentální zkoušky ověřovaly vybrané mechanické vlastnosti při různých vlhkostech vzorků vybraných dřevin. Získané hodnoty byly následně porovnávány s hodnotami dostupnými v odborné a vědecké literatuře, aby mohly tyto hodnoty být následně použity jako vstupní hodnoty do numerických výpočtů. Díky závěrům disertační práce dojde ke zpřesnění výpočtů a dalších analýz.
In building structures wood is very often used as construction material and can also be used for supplemental non-supporting structures, e.g. as wood panelling, screening elements, etc. The most common woody plant species that can found in the biotope of the Czech Republic are Norway spruce (Picea abies L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.). Wood as construction material is popular in architect comunity as well as this material like also investors, who prefer living in healthy and natural environments. Wooden structures are also popular with structural engineers for their good mechanical properties and low weight, which, however, depends on moisture. Wood properties vary in every natural way and need to be taken into account at the beginning of the designing process. This dissertation aims to contribute to the description of mechanical characteristics of wood during changes of moisture content in the wood structure. Various experimental tests and numerical modelling were used in the thesis in order to reach the aims. The experimental tests examined mechanical properties at different sample moisture of selected woody plant species. Subsequently, the obtained values were compared with values available in specialist and scientific literature, so that these values could subsequently be used as input values for numeric calculations. The conclusions of the dissertation will contribute to more accurate calculations and further analysis.
Description
Citation
DOHNAL, J. Studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích moderních dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2022-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO