Motor s rotačním pístem pro malé mobilní systémy

Abstract
Dizertační práce se zabývá problematikou 1D modelování motoru s rotačním pístem a predikcí jeho parametrů pro použití při dalším vývoji. 1D matematický model motoru je v této práci validován pomocí měření spalovacího tlaku v pracovní komoře, v části sací a dále ve výfukovém kanálu. Pomocí těchto dat jsou určeny koeficienty modelu spalování paliva, a především také model netěsností spalovací komory. Oba tyto vlivy nelze přesněji zahrnout bez měření indikačních tlaků. Použití 1D matematických simulací je v literatuře dobře popsáno pro motor s translačním pohybem pístu. Jejich užití pro motor s rotačním pohybem pístu je ovšem komplikovanější z hlediska geometrických rozdílů obou typů motorů. V této práci bude popsán vhodný způsob modelování motorů s rotačním pístem a dále jejich ověření pomocí technických experimentů a CFD simulací.
The dissertation deals with the issue of 1D modelling of a rotary piston engine and prediction of engine characteristics for use in its further development. In this work, the 1D mathematical model of the engine is validated by measuring the combustion pressure in the work chamber, in the intake section and further in the exhaust channel. These data are used to determine the coefficients of the combustion model and, above all, the combustion chamber leakage model. Both effects cannot be modelled accurately included without measuring the work chamber pressures. The use of 1D mathematical simulations is well described in the literature for a reciprocating engine. However, their use for a rotary piston engine is more complicated from the point of view of the geometric differences of both types of engines. In this work, a suitable method of modelling rotary piston engines and their verification using technical experiments and CFD simulations will be described.
Description
Citation
DRBAL, M. Motor s rotačním pístem pro malé mobilní systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Puškár, Ph.D. (člen) Ing. Marek Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Předložená DP je velmi přínosná svou teoretickou částí, tvorbou výpočtového modelu motoru s rotačním pístem, Bohužel však snaha o maximální jednoduchost konstrukce motoru s přístupem jako dvoudobého motoru, považuji za zásadní chybu degradující praktické využití výstupů práce. Cíle DP byly splněny. Proklázal schopnost řešení komplexních technických a výzkumných úkolů. Pozitivně je vnímán vlastní přínost doktoranda v pečlivé a poctivě rešerši v tématu. Po formální stránce předložená práce splňuje požadavky kladné na práci tohoto typu. V diskuzi byl rozebrán přínos doktoranda a využitelnost pro praxi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO