2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Tauberová, Darina; Škapa, Stanislav; Dufek, Zdeněk; Suchánek,, Petr
  Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, že jako vhodný se jeví vytvořit zpožděný vícenásobný lineární regresní model, což bylo potvrzeno i verifikací tohoto modelu. Výsledný model díky jednoduchosti výpočtu bez nutného vlastnictví jakéhokoliv výpočetního programu je také vhodný pro užití v běžné praxi Expertů. Expert díky vytvořenému modelu je schopen predikovat vývoj nemovitostního trhu. Výsledek je vázaný na přesnost vstupních dat. Byly testovány veškeré předpoklady regresních modelů, optimální vysvětlující proměnné byly vybrány na základě zpětné hřebenové regrese. V disertační práci jsou vysvětleny veškeré vstupní údaje, metody, testy, postupy a podrobně vysvětlena tvorba modelu.
 • Item
  Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šestáková, Romana; Superatová, Alena; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír
  Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. Tato rozdílnost výstavby, ať už samotných věcí nemovitých, tak celkového uspořádání staveb v krajině, vč. rozdílných architektonických prvků, má vliv na stanovení jejich hodnoty. V obcích střední velikosti však často není možné při aplikaci porovnávací metody zajistit dostatečně velkou databázi porovnatelných objektů. Analyzování jednotlivých typů výstavby a zejména kvantifikování jejich vlivu na obvyklou cenu je novým přínosem a pohledem na posuzování objektů. V disertační práci je provedena analýza problémové lokality, zmapování jednotlivých etap výstavby vč. definování jednotlivých charakteristických vlastností objektů a jejich blízkého okolí. Na základě vytvořené databáze realizovaných cen bytových jednotek a zvolené metody byl tento vliv výstavby kvantifikován. Zjištěné skutečnosti v této disertační práci je možno použít jako podklad pro znalce a odhadce při zajišťování prvků databáze, ale také jako základní informace pro orgány státní správy a pro veřejnost při prodeji komodit, výběru lokality pro bydlení či informace o jejich stáří.
 • Item
  Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Zeman, Petr; Libertín, Josef; Kledus, Robert; Drahotský, Ivo; Doupal, Emil
  Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné se setkat s negativním jevem a to s nedovolenou manipulací. Podvody s daty mají zásadní vliv na výsledky šetření a analýzu nehodového děje. Znalci a kontrolní orgány musejí být na tento případ připraveni. Dizertační práce popisuje jednotlivé druhy manipulací se záznamovým zařízením a způsoby jejich odhalení. Problematika podvodů s tachografy je stále aktuální a je velice důležité se jí zabývat. Z uvedených důvodu jsem sestavil standard postupu kontroly dat pro znalce a navrhl technické požadavky na budoucí generaci tachografů.
 • Item
  Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Nykodýmová, Veronika; Marková, Leonora; Comorek, Martin; Hromádka, Vít
  V rámci znalecké praxe se stále více setkáváme s potřebou vypracování znaleckého posudku, jehož hlavní součástí je rozpočet stavebních prací. U investiční výstavby se rozpočet sestavuje nejčastěji na základě některého stupně projektové dokumentace. U tvorby rozpočtu pro znalecké účely znalec ve většině případů nemá k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, je vázán na podklady obsažené v soudním spise, na ústní sdělení zúčastněných osob a na podklady, které si vyžádá, nebo které si zajistí sám v rámci vlastního měření. Čím více kvalitních podkladů má znalec k dispozici, tím přesnější výstup v podobě rozpočtu bude moci vytvořit. V současné době neexistuje jednotný postup pro oceňování stavební produkce při vypracování znaleckého posudku. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této disertační práce vypracování vývojového diagramu, ve kterém bude uveden přehled o možnostech získávání podkladů potřebných k tvorbě rozpočtu stavebních prací a bude znalci pomůckou a doporučením, jakým způsobem by měl postupovat při tvorbě takového typu znaleckého posudku. Použití vývojového diagramu ve znalecké praxi bude ověřeno na modelových příkladech v závěru této dizertační práce.
 • Item
  Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hrubanová, Michaela; Bradáč, Albert; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír
  Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.