Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků

Abstract
V rámci znalecké praxe se stále více setkáváme s potřebou vypracování znaleckého posudku, jehož hlavní součástí je rozpočet stavebních prací. U investiční výstavby se rozpočet sestavuje nejčastěji na základě některého stupně projektové dokumentace. U tvorby rozpočtu pro znalecké účely znalec ve většině případů nemá k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, je vázán na podklady obsažené v soudním spise, na ústní sdělení zúčastněných osob a na podklady, které si vyžádá, nebo které si zajistí sám v rámci vlastního měření. Čím více kvalitních podkladů má znalec k dispozici, tím přesnější výstup v podobě rozpočtu bude moci vytvořit. V současné době neexistuje jednotný postup pro oceňování stavební produkce při vypracování znaleckého posudku. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této disertační práce vypracování vývojového diagramu, ve kterém bude uveden přehled o možnostech získávání podkladů potřebných k tvorbě rozpočtu stavebních prací a bude znalci pomůckou a doporučením, jakým způsobem by měl postupovat při tvorbě takového typu znaleckého posudku. Použití vývojového diagramu ve znalecké praxi bude ověřeno na modelových příkladech v závěru této dizertační práce.
In the more expert practice, we need an expert report, the main part of the budget works.The budget for the construction of the most by the degrese of project documentation. For the purposes of the budget for expert in most cases does not have the komplete project documentation, is contained in the file on the basis of oral communication to stakeholders and on the basic of which it requires, or which shall ensure in the measurement. The more quality work is available, the more accurate the output in the form of a budget.There is currently no single procedur efor the construction of production in an expert opinion. For theis mason, i tis the main aim of this thesis in a flowchart, the overview of the possibilities of obtaining the neceséry supporting documents to the budget and the tool works and how Theky should proceed in that report. Use the flowchart in expert practice shall be verified at model examples in the conclusion of this dissertation.
Description
Citation
NYKODÝMOVÁ, V. Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) Ing. Martin Comorek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-02-13
Defence
Studentka úspěšně obhájila svoji disertační práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO