Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství

Abstract
Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné se setkat s negativním jevem a to s nedovolenou manipulací. Podvody s daty mají zásadní vliv na výsledky šetření a analýzu nehodového děje. Znalci a kontrolní orgány musejí být na tento případ připraveni. Dizertační práce popisuje jednotlivé druhy manipulací se záznamovým zařízením a způsoby jejich odhalení. Problematika podvodů s tachografy je stále aktuální a je velice důležité se jí zabývat. Z uvedených důvodu jsem sestavil standard postupu kontroly dat pro znalce a navrhl technické požadavky na budoucí generaci tachografů.
Control authorities and experts in their practice come across digital tachographs. Digital data is an important source of relevant input data and informations needed for in depth road accident analysis. In practice, it is possible to encounter an existing negative phenomenon, an unauthorised access to and fraudulent manipulation of the tachograph´s data. False data has a major impact on the results of the accident investigation and analysis. Control authorities and experts should be prepared for such cases. This thesis describes the different types of manipulation of Digital Tachograph records and the ways of their detection. Tachograph manipulation is a nowaday issue. It is very important to deal with this problem. For the reasons mentioned above I have set up a Data Control Procedure Standard for control authorities and experts and drafted technical requirements for future generation of tachographs.
Description
Citation
ZEMAN, P. Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Emil Doupal, CSc. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2018-10-26
Defence
Předseda komise představil doktoranda Ing. Petra Zemana dle předloženého životopisu, jeho publikace, zahraniční stáže a projekty. Student zpracoval téma dizertační práce „Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství“. Ve své prezentaci představil doktorand podstatné výsledky dizertační práce. Školitel doktoranda přečetl hodnocení studenta za celý průběh studia. Tři oponenti přečetli své posudky na dizertační práci. Všechny posudky měly kladné hodnocení a doporučovaly dizertační práci k obhajobě. Doktorand zodpověděl všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Ing. Zeman zodpověděl rovněž dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorand úspěšně obhájil svoji dizertační práci. Práce se zabývá vysoce aktuální problematikou znaleckých přístupů k odhalování podvodných manipulací s digitálními tachografy. Údaje z digitálních tachografů představují důležitý zdroj vstupních údajů pro řešení dopravních nehod a použití nesprávných informací může vést k nesprávnému řešení dopravních nehod a odrazit se i v nesprávném rozhodnutí orgánů veřejné moci provádějících řízení v dané věci. Navíc nezákonné manipulace s daným typem zařízení narušují pravidla hospodářské soutěže v oblasti přepravy a mohou vést k jednání, které ohrozí bezpečnost silničního provozu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO