Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.
This dissertation is focused on the identification and evaluation of specific factors affecting the price of agricultural land. It should be mentioned that the market for agricultural land, especially arable land and permanent grasslands, is not fully developed in the Czech Republic and this area is not fully explored. The thesis describes the factors on the basis of which the investor decides when buying these plots. The data needed for this work have been obtained from professional literature, real estate servers, two polls, actual sales, etc. In the conclusion of this thesis all findings are summarized and evaluated. It includes the development of prices in the years 2014 – 2016 based on sales actually realized in the Olomouc Region, Moravian – Silesian Region, South Moravian Region and Vysočina Region. The outcome of the thesis is a proposal of an expert standard. It is necessary to realize that, above all, agricultural land is a specific commodity, as it is unreproducible, indivisible and its offer is limited.
Description
Citation
HRUBANOVÁ, M. Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Karel Abraham (člen)
Date of acceptance
2018-03-08
Defence
Studentka úspěšně obhájila svoji disertační práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO