Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí

Abstract
Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, že jako vhodný se jeví vytvořit zpožděný vícenásobný lineární regresní model, což bylo potvrzeno i verifikací tohoto modelu. Výsledný model díky jednoduchosti výpočtu bez nutného vlastnictví jakéhokoliv výpočetního programu je také vhodný pro užití v běžné praxi Expertů. Expert díky vytvořenému modelu je schopen predikovat vývoj nemovitostního trhu. Výsledek je vázaný na přesnost vstupních dat. Byly testovány veškeré předpoklady regresních modelů, optimální vysvětlující proměnné byly vybrány na základě zpětné hřebenové regrese. V disertační práci jsou vysvětleny veškeré vstupní údaje, metody, testy, postupy a podrobně vysvětlena tvorba modelu.
The doctoral thesis deals with the finding of a suitable approach for predicting the development of the residential real estate market, which would also be applicable in the practice of Experts and further develop the appraisal field. It has been found that a delayed multiple linear regression model appears to be appropriate, as confirmed by the verification of this model. The resulting model is also suitable for use in routine Expert practice, thanks to the simplicity of calculation without ownership of any computing program. Expert thanks to the created model is able to predict the development of the real estate market. The result is bound to the accuracy of the input data. All assumptions of regression models have been tested, optimal explanatory variables were selected based on backword regression. The doctoral thesis explains all input data, methods, tests, procedures and detailed modeling.
Description
Citation
TAUBEROVÁ, D. Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. (člen) doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-09-13
Defence
Předseda komise představil doktorandku Mgr. Darinu Tauberovou dle předloženého životopisu a její publikace. Studentka zpracovala téma dizertační práce „Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí“. Ve své prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky dizertační práce. Školitel doktorandky přečetl hodnocení studentky za celý průběh studia. Oba oponenti přečetli své posudky na dizertační práci. Oba posudky měly kladné hodnocení a doporučovaly dizertační práci k obhajobě. Doktorandka zodpověděla všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Mgr. Tauberová zodpověděla rovněž dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorandka úspěšně obhájila svoji dizertační práci. Doktorandka provedla rozbor trhu a identifikaci potenciálně relevantních faktorů. Z hlediska analýz trhu resp. prognóz vývoje jsou v podmínkách ČR významným informačním zdrojem kolokvia Ministerstva financí ČR a analýzy trhu vypracované společností CEEC Research. Studentka pomocí pokročilých matematicko-statistických metod provedla vyloučení některých faktorů a vytvořila systém podstatných veličin pro predikci. Tyto veličiny zakomponovala do regresního modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO