2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 439
 • Item
  Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hořelková, Daniela; Khateb, Fabian; Kadlec, Petr
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. V teoretické části je analyzován současný stav a dále je popsaná metoda pro hodnocení managementu společnosti. Tuto metodu následně v praktické části zrealizuji ve společnosti.Na závěr doporučím opatření, která by měla situaci v organizaci a postavení managemtu vůči zaměstnancům zlepšit.
 • Item
  Management osobního rozvoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Černá, Zdena; Franková, Emilie; Salajka, Jaroslav
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů v této oblasti, životnímu stylu, řízení kariéry, duševní hygieně, zásadám úspěšného manažera, time managementu, sebepoznávání a řešení konfliktů. V oblasti kreativity přibližuje tuto vlastnost samu o sobě, její rozvoj, kreativní schopnosti a postoje a nastiňuje také souvislost mezi kreativitou a osobním rozvojem. Součástí jsou i vybrané alternativní přístupy k osobnímu rozvoji. Pozornost praktické části se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a kreativitu ve firmě a na vliv, jaký tyto faktory mají na fungování. Součástí je také návrh konkrétních řešení, která poukazují na možný směr dalšího rozvoje společnosti.
 • Item
  Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hercik, Marek; Putnová, Anna; Vyklický, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické společnosti. V první části práce je popsána společenská odpovědnost firmy z teoretického hlediska. Následně, ve druhé části, je analyzováno, jaké nástroje CSR využívá firma DHL Express a jak to vnímají její zákazníci. Pozornost je věnována celosvětovým i lokálním aktivitám firmy a zpětné vazbě.
 • Item
  Motivace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šmerek, Jakub; Franková, Emilie; Hubinková,, Zuzana
  Hlavním tématem diplomové práce je motivace zaměstnanců ve společnosti DCom s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti je hlavně vývoj a výroba vlastních zařízení, spolu s příslušenstvím pro bezdrátové komunikační technologie. Cílem práce je analýza současného stavu motivačních prvků a následný návrh na zlepšení. Práce je rozdělená do tří částí. První se týká teorie spojené s motivací. V další části je krátce představená společnost DCom s. r. o. a je analyzován současný stav motivačních prvků za pomoci dotazníkového šetření. Poslední, třetí část obsahuje návrh na zlepšení motivačních prvků zaměstnanců analyzované společnosti.
 • Item
  Podnikatelský plán na rozšíření činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Koreček, Lukáš; Kopřiva, Jan; Švejda, Jiří
  Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na rozšíření činnosti konkrétního subjektu, který v současné době nabízí prodej dálkově řízených modelů, o pronájem malých bezpilotních letounů. Práce komplexně popisuje nejoptimálnější kroky realizace rozšíření činnosti, na základě které budou majitelé analyzovaného subjektu postupovat.