Motivace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je motivace zaměstnanců ve společnosti DCom s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti je hlavně vývoj a výroba vlastních zařízení, spolu s příslušenstvím pro bezdrátové komunikační technologie. Cílem práce je analýza současného stavu motivačních prvků a následný návrh na zlepšení. Práce je rozdělená do tří částí. První se týká teorie spojené s motivací. V další části je krátce představená společnost DCom s. r. o. a je analyzován současný stav motivačních prvků za pomoci dotazníkového šetření. Poslední, třetí část obsahuje návrh na zlepšení motivačních prvků zaměstnanců analyzované společnosti.
The main subject of this master’s thesis is motivation of employees in company DCom s. r. o. This company is dealing with wireless communication technologies development and production. The primary goal is to analyze company’s motivation tools and to improve them. The thesis is divided into three parts. First part contains the theory, which is connected to motivation. In the next part is the company DCom s. r. o. shortly introduced and after that are the motivation tools analyzed. The analysis was realized by using the questionnaire. The last part describes a suggestion for the motivation tools improvement.
Description
Citation
ŠMEREK, J. Motivace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno Otázky oponenta: Zodpovězeno Ostatní otázky: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., otázka: Vysvětlete časovou náročnost Vámi navržených řešení. Částečně zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. otázka: Jak ovlivníte kolik času zaměstnanci stráví v relaxační místnosti? Částečně zodpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D., připomínka k práci: práce zcela neodpovídá požadavkům na diplomovou práci, je krátká a požadovaný počet stran je získán jen díky obrázkům a velkým mezerám mezi odstavci. Seznam literatury je krátký, nedostačující. Zkoumaný vzorek 19 osob není vypovídající. Úroveň vlastního přínosu nízká. Ing. Martin Mahel, Ph.D., připomínka k práci: práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá spíše seminární práci, než úrovni diplomová práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO