2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 374
 • Item
  Měření svislých posunů a přetvoření mostu přes řeku Poprad
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Horochonič, Maroš; Bureš, Jiří; Hořejš, Marek
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie zvislých posunov a pretvorenie nosnej konštrukcie stavby cestného mostu ponad rieku Poprad v 4. etape s následným spracovaním nameraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom na predošlé etapy. Práca zahŕňa aj kontrolu prístrojov a pomôcok použitých pri zameraní mostnej stavby a správanie zámery prístroja počas temperácie. Výsledkom tejto práce sú hodnoty zistených posunov a ich grafická interpretácia.
 • Item
  3D model vybraného objektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jirásek, Michal; Kalvoda, Petr; Vondrák, Jiří
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení georeferencovaného 3D modelu vybraného objektu metodou pozemní fotogrammetrie. Součástí práce je rešerše fotogrammetrických softwarů a vyhodnocení přesnosti modelu. Navrhuje postup zpracování fotogrammetrickou metodou v softwaru ContextCapture. Výsledný model byl porovnán s referenčním mračnem bodů určených metodou pozemního skenování.
 • Item
  3D model vybraného objektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Veselý, Milan; Kalvoda, Petr; Nosek, Jakub
  Cílem diplomová práce bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků ze snímků pořízených nízkonákladovou kamerou mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlovou kamerou Canon EOS 6D Mark II s 24 mm objektivem s pevným ohniskem. Jako objekt pro pořízení snímků byla vybrána kaple sv. Jana Nepomuckého poblíž Guntramovic. Na kapli bylo zaměřeno a naskenováno 49 vlícovacích a kontrolních bodů. Blokové vyrovnání paprskových svazků a tvorba 3D mesh modelů byla realizována v programu Bentley ContextCapture. Statisticky byly testovány směrodatné odchylky všech tří os (X, Y, Z) a polohová směrodatná odchylka na kontrolních bodech a odchylky vůči referenčnímu mračnu bodů pořízeného pozemním laserovým skenerem. Z výsledků vyplývá, že při správně zvoleném způsobu snímkování a způsobu zpracování lze dosáhnout srovnatelných výsledků i s využitím nízkonákladové kamery mobilního telefonu.
 • Item
  3D model vybraného objektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Prokop, Jaromír; Kalvoda, Petr; Nosek, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření čtyř georeferencovaných 3D modelů kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni ze snímků ze dvou kamer, digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II a nízkonákladové kamery mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro, ve dvou fotogrammetrických softwarech, Bentley ContextCapture a Agisoft Metashape Professional. Přesnost modelů byla analyzována pomocí kontrolních bodů zaměřených totální stanicí a referenčního mračna bodů z laserového skenování kaple. Jeden z modelů byl prezentován pomocí Sketchfab na internetových stránkách a další z modelů byl vytisknut na 3D tiskárně.
 • Item
  Fáze stavby v informačním modelu budovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Richterová, Zuzana; Berková, Alena; Hanzl,, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá tvorbou fází staveb v infomačním modelu budovy, které vznikly s využitím převzatých podkladů projektové dokumentace pasportu, dat z vlastního měření pořízených hlavně metodou laserového skenování a dále projektové dokumentace rekonstrukce. V této práci je popsán postup od pořízení měřických dat v terénu, přes jejich zpracování, až po výslednou výkresovou dokumentaci včetně modelu ve formátu *.rvt. Těžištěm práce jsou fáze projektu, u kterých je popsána problematika vzniklá při jejich tvorbě. Kamenem úrazu byl v této práci nesoulad v projektových dokumentacích, což se odrazilo hlavně na tvorbě modelu fáze rekonstrukce. Všechna úskalí, která se v práci vyskytla, jsou vysvětlena v textu.