3D model vybraného objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vyhotovení georeferencovaného 3D modelu vybraného objektu metodou pozemní fotogrammetrie. Součástí práce je rešerše fotogrammetrických softwarů a vyhodnocení přesnosti modelu. Navrhuje postup zpracování fotogrammetrickou metodou v softwaru ContextCapture. Výsledný model byl porovnán s referenčním mračnem bodů určených metodou pozemního skenování.
Subject of diploma thesis is creation of a georeferenced 3D model of selected object by close-range photogrammetry. Part of the work is research of photogrammetric software’s and evaluation of accuracy of the model. Suggests a photogrammetric processing procedure in ContextCapture software. The resulting model was compared with a reference cloud of points determined by ground scanning.
Description
Citation
JIRÁSEK, M. 3D model vybraného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - tajemník, Ing. Miroslav Vítek, Ph.D. - člen, Ing. Josef Kamera - člen, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. - člen, doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student přednesl prezentaci své závěrečné práce, ve které komisi seznámil s problematikou laserového skenování a zpracování výsledného modelu v softwarech ContextCapture a Meshmixer. Popsal způsob vyhodnocení dosažených výsledků a prezentoval vizualizaci vytvořeného modelu. Vedoucí práce poté přednesl své hodnocení vedoucího práce s hodnocením E/3. V rámci hodnocení zmínil některé nedostatky výsledného 3D modelu. Oponent práce poté přednesl svůj oponentský posudek s hodnocením E/3. Student reagoval na připomínky z posudků, uznal některé pochybení během svého postupu zpracování. K připomínkám týkajících se kvality výsledného modelu neměl vlastní komentář, uznal většinu argumentů vedoucího práce. Velké odlehlosti modelu zdůvodnil, že se jednalo o místa, kde se nacházely jiné předměty v době skenování a v době snímkování. Tyto části modelu vypustil z vyhodnocování přesnosti modelu. Podle vedoucího práce byly vypuštěny neopodstatněně velké části modelu, které většinou do vyhodnocení přesnosti měly být zahrnuty. Oponent zmínil použití pojmu "bodová triangulace", který se v odborné literatuře nepoužívá. Student nedokázal vysvětlit, v jakém zdroji se s tímto pojmem setkal. Student deklaroval přesnost modelu prostřednictvím směrodatné odchylky 6,5 mm, vedoucí práce poukázal na deformace modelu řádově 0,20 m.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO