Návrh trakčního odpojovače na 25 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem trakčního odpojovače pro napětí 25 kV střídavých a jmenovitý proud 800 A. Výsledkem má být konkurenceschopný odpojovač, který bude schopen případné aplikace na tuzemskou železnici a má disponovat parametry, které jiní zdejší výrobci v současné době nenabízí. Jedná se například o elektrickou pevnost nebo velikost jmenovitého proudu, která je ekonomickou variantou pro většinu železničních tratí v České republice. Podle navržené výkresové dokumentace byl daný odpojovač sestaven a poté byly vybrané parametry odpojovače odzkoušeny. Byly provedeny například zkoušky elektrické pevnosti, zkratové zkoušky, zkouška trvalým proudem, apod. Vypočtené a naměřené hodnoty byly spolu porovnány. Navržený odpojovač byl na základě výsledků zkoušek a samotné stavby finančně a technicky zhodnocen. Na závěr byly navrženy některé vhodné úpravy.
This diploma thesis deals with the design of a traction disconnector for 25 kV AC and a rated current of 800 A. The result should be a competitive disconnector that is capable of potential applications on domestic railways and should have parameters that other local manufacturers do not currently offer. This is, for example, electrical strength or the size of the rated current, which is an economic option for most railway lines in the Czech Republic. According to the proposed drawing documentation, the disconnector was assembled and then the selected disconnector parameters were tested. For example, electrical strength tests, short-circuit tests, constant current tests, etc. were performed. The calculated and measured values were compared together. The designed disconnector was financially and technically evaluated on the basis of test results and the construction itself. Finally, some appropriate adjustments were proposed.
Description
Citation
BUCHTA, M. Návrh trakčního odpojovače na 25 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. David Šimek (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Návrh trakčníhi odpojovače na 25 kV. Student představil zadání práce. Následně popsal parametry návrhu trakčního odpojovače. V další části uvedl oteplení jednotlivých částí odpojovače. Dále popsal typové zkoušky provedené na odpojovači. Nejdříve popsal zkoušky elektrické pevnosti. Následoval popis zkoušky trvalým proudem. Dále popsal zkoušku krátkodobým výdržným proudem a dynamickým výdržným proudem. Následně uvedl finanční a technické zhodnocení výrobku. Na závěr shrnul prezentaci. Součástí prezenetace byl i zhotovený výrobek. Student zodpověděl otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO