Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt

Abstract
V důsledku zvýšené vlhkosti ve stavebním materiálu dochází ke změně celé řady jeho mechanických a fyzikálních vlastností. Zejména množství volné vody ve stavební konstrukci snižuje životnost celého stavebního díla, vytváří závadné prostředí pro lidský organismus působením biotických činitelů a přispívá ke zvýšené ekonomické náročnosti při užívání. Mimo ceny potřebné k zajištění sanačního řešení dochází ke zhoršení tepelně izolačních schopností (součinitele tepelné vodivosti ) obvodových konstrukcí. Vlhkost se do zdiva dostává nejen poruchami, ale také velkým množstvím dalších vlivů. Abychom zvýšili užitnou hodnotu staveb, musíme řešit sanaci vlhkého zdiva komplexně s ohledem na všechny možné příčiny. Ochranu proti vodě, pronikající do stavby z podzákladí, dokáže poskytnout pouze dobře fungující hydroizolace. Využití injektáže (chemické metody) k její obnově, je jednou z přímých metod, která v posledních letech podstupuje rychlý vývoj. Experimentální činností ve své disertační práci se zabývám hodnocením dvou u nás používaných chemických přípravků a jejich vlivem na vlastnosti malt. Právě do ložné maltové spáry je předpoklad vytvářet v budoucnu horizontální chemickou clonu u novodobých zdících tvarovek typu THERM.
The increased moisture of the building materials causes the change of its mechanical and physical characteristic. In particular the high amount of loose water in construction shorten the lifetime of the building, is harmful to human beings due to biotic factors and increase the economic expenses of usage of the building. Apart from the costs of rehabilitation the loose water deteriorates the thermal insulative ability (thermal conductivity coefficient ) of perimeter masonry as well. The moisture gets into masonry not only through its deffects but also due to many different reasons. In order to improve the utility value of the buildings we have to deal with the rehabilitation of damp masonry with view to all possible causes. Only the properly working damp proofing ensures the protection against the water leaking from the subfoundation of the building. One of the direct techniques which have undergone rapid progress in last few years is the injection procedure. With use of experimental methods in my dissertation I deal with evaluation of two injection compounds used in Czech Republic and with its impact on the characteristics of the mortar. With the modern hollow bricks (system THERM) it is possible to create horizontal infusion into the lateral mortar grooves in future.
Description
Citation
FRIDRICH, P. Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO