2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 41
 • Item
  Budova s téměř nulovou spotřebou energie: případová studie rekonstrukce konvenčního rodinného domu v Dánsku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Wawerka, Robert; Hirš, Jiří; Skotnicová,, Iveta; Kalousek, Miloš; Petráš,, Dušan
  Disertační práce se zabývá navržením nové metody rekonstrukce stávajících budov s cílem dosažení budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Téma energetických rekonstrukcí stávajících budov je v rámci Evropské unie a jejich členských států detailně probíráno, včetně zakotvení této problematiky ve směrnici 2010/31/EU. Výzkum je taktéž v souladu se strategii Evropské unie Evropa 2020, která stanovuje cíle pro změnu klimatu a energetiku. Dizertační práce se zabývá studiem energetické náročnosti konvenčního rodinného domu, který pomocí aplikace progresivních návrhových technologií, jako např. energetického modelování, monitorování, optimalizace a verifikace bude po rekonstrukci splňovat parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Tato případová studie rekonstrukce rodinného domu pomáhá formulovat doporučení jak efektivně využívat různé pasivní a aktivní prvky při návrhu budovy spolu s aplikací systémů obnovitelných zdrojů energií. Výzkum se dále zabývá možnosti řešení budoucích požadavků energetické náročnosti budov v rámci residenčního trhu.
 • Item
  Analýza dynamických účinků ve výhybce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vukušič, Ivan; Smutný, Jaroslav; Zvěřina, Pavel; Hřebačka,, Milan
  Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. Současně dynamické parametry závisí na rychlosti kolejových vozidel, dále na uspořádání náprav, jejich odpružení a odpružení vozové skříně, případně na hmotnosti na nápravu, a v neposlední řadě také na kvalitě jízdní plochy nákolku kola. Dynamické účinky od vlakových souprav se přenášejí přes kolejnice do podložek pod patu kolejnice, poté do podkladnic a upevnění, dále do štěrkového lože a také do železničního spodku. Tato skutečnost platí zejména pro výhybky a výhybkové konstrukce. Ve výhybce se mění tuhost kolejové jízdní dráhy a rovněž je to místo, kde je přerušena pojížděná hrana kolejnice (u výhybek s pevným hrotem srdcovky). Především z těchto důvodů jsou výhybky místem zvýšených dynamických účinků a častých vad. Disertační práce bude věnována měření a analýze dynamických účinků ve výhybce. Cílem práce bude doplnění současného systému (sledování geometrických parametrů koleje ve výhybce a opotřebení výhybek) o sledování dynamických účinků. Bude navržena metodika měření, a vybrán vhodný matematický aparát k hodnocení dynamických účinků.
 • Item
  Management stavebních investic regionů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vaňková, Lucie; Korytárová, Jana; Tomšík,, Pavel; Tomášková,, Eva; Puchýř, Bohumil
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. Investiční činnost je sledována v podrobnějším členění na projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Velmi významným zdrojem stavební činnosti se v posledních letech stávají evropské fondy. Proto je v práci sledována závislost projektů na finanční podpoře EU. Hlavním výstupem práce je nalezení možné souvislosti mezi výkonností jednotlivých regionů České republiky a investiční činností v nich se odehrávající.
 • Item
  Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šomodíková, Martina; Lehký, David; Kohoutková,, Alena; Sýkora,, Miroslav
  Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s využitím pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou, založenou na metodě konečných prvků, a s ohledem na spolehlivostní požadavky stanovené současně platnými normativními předpisy. Na základě matematického modelování degradačních jevů, jako jsou karbonatace betonu, pronikání chloridových iontů betonem a následná koroze výztuže, je zohledněn i aktuální stav konstrukcí a prováděna predikce jejich zatížitelnosti a spolehlivosti v čase. Pozornost je zde zaměřena zejména na rozšíření analytických modelů pro modelování degradačních procesů s ohledem na vliv mechanického zatížení konstrukce nebo jejích prvků, návrh aproximační metody založené na umělé neuronové síti, která by dokázala efektivně a s ohledem na přesnost a minimalizaci počtu simulací nahradit původní funkci poruchy, a propojení dílčích pokročilých postupů a metod v automatizovaný proces.
 • Item
  Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kocáb, Dalibor; Cikrle, Petr; Bílek,, Vlastimil; Pazdera, Luboš
  Disertační práce se zabývá jednou z nejdůležitějších charakteristik ztvrdlého betonu, kterou je modul pružnosti. Klade si za cíl postihnout a popsat důležité faktory, které výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu ovlivňují, především pak ty, které je možné při výstavbě ovlivnit. Dalším cílem je nalézt možnosti zjištění statické hodnoty modulu pružnosti betonu pomocí nedestruktivních metod (především ultrazvuková impulzová metoda, rezonanční metoda a využití elektronických tvrdoměrů), tedy zjistit možnosti vytvoření kalibračních vztahů pro NDT určení modulu pružnosti.