Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem

Abstract
Tato práce se zabývá zasazováním zkušenosti do rámce, aktem zrození, opakování a škálou notací, a nakonec pojmem otevřená partitura (open score). Je zde sledováno několik cest, ve kterých se prezentované přístupy a záměry spájejí do základního konceptu zpracovávaní zkušenosti do partitury. Mezi různými styly a metodami ve vztahu k tomuto fenoménu jsou v práci prozkoumávány: hermeneutický přístup k interpretaci umění Hanse-Georga Gadamera v díle Pravda a metoda, estetická teorie Johna Deweyho v Art as Experience, vývoj notace a otevřené partitury, pravidla happeningu, slovní partitury (word score) a instrukce (event scores), forma manifestu a jeho role v umělecké praxi, návodné principy haiku, reperfomance jako odkaz k minulosti a sociální výzkum, rekonstrukce událostí jako sociálně angažované umění, umělecká praxe ve vztahu k legislativě, týkající se pozemkových práv a volného pohybu v krajině. Primárním cílem práce je odhalit proces redukce výchozí zkušenosti skrze uměleckou metodologii, ústící do konečné volně interpretovatelné práce, která má formu otevřené partitury.
This work deals with the framing of experience, the act of becoming, repetition, a notation spectrum, and, ultimately, the notion of the open score. Several avenues are pursued in which each of the various presented approaches and contemplations connect to the fundamental concept of the working of experience into a score. Among the various styles and methods which are investigated in relation to this phenomenon are Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic approach to the interpretation of art in Truth and Method, John Dewey’s aesthetic theory in Art as Experience, the development of notation and the open score, the rules of the happening, word and event scores, the form of the manifesto and its role in artistic practice, the guiding principles of haiku, reperformance as legacy and social research, reenactment as socially engaged art, and artistic practice in relation to legislation concerning land access. The work’s fundamental concern is to reveal the process of reducing an essential experience through artistic methodology, resulting in a final open interpretable work in the form of an open score.
Description
Citation
HELIA DE FELICE, J. Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Mgr.art. Martin Piaček, ArtD. (člen) prof. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) Mgr. Branislava Kuburovic, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-10-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO