Současná slovinská architektura

Abstract
Úkolem této dizertační práce je představit českému publiku současnou architektonickou scénu ve Slovinsku, kterou lze ze zemí bývalého východního bloku považovat za nejvíce vyspělou. Během pobytu ve Slovinsku se podařilo při každodenním styku s místními stavbami i kulturou sesbírat dostatek historických informací potřebných ke snazšímu pochopení současné situace na slovinské architektonické scéně. Práce zprostředkovává architektonická díla nejvýznačnějších tvůrců jednotlivých období od Fabianiho, přes Plečnika, Ravnikara, Podreccu až po nástupce generace Sixpack. Úkolem práce je za pomoci zdokumentování a analyzování příčin ve Slovinsku napomoci ke zlepšení situace u nás, kde vzniká celá řada kvalitních realizací, ale zůstávají téměř nepovšimnuty a hůře prosazují na mezinárodní scéně. Studium se zaměřilo na to, jakou roli sehrály vybrané sektory v nastartování slovinského modelu a zda mohou na základě historických spojitostí obě země znovu navázat spolupráci v oblasti architektury. Cílem bylo tyto zjistit, jak nabyté poznatky aplikovat na české prostředí. Poučení ze Slovinska by se dalo shrnout do dvou hlavních okruhů: jak zdárně kultivovat svoji zemi a jak o tom umět podat zprávu navenek.
The main goal of this thesis is to present contemporary contemporary slovenian architectural scene to the Czech audience. Since the fall of Iron curtain is the slovenian architecture regarded as the most advanced from the former Eastern bloc. During the stay in Slovenia it's succeeded to collect sufficient informations for further analysis. Daily contact with the local culture and buildings helped in understanding of the current situation in the Slovenian architectural scene. The work provides the most important architectural works from Fabiani through Plečnik, Ravnikar, Podrecca to successors of generation Sixpack. The aim of this work is to help document and analyze the causes of Slovenia success and with this conclusion help to improve the situation in our country, where there is a wide range of high-quality buildings, but they remain almost unnoticed and unknown on the international scene. The study focused which role played the biggest importance in starting Slovenian model. Work search if it's possible to re-establish cooperation in the field of architecture. The aim of these was to find out how to apply the knowledge acquired in the Czech environment. Lessons from Slovenia could be summarized in two main areas: how to successfully cultivate their land and about how to be able to report about it externally.
Description
Citation
ŠMÍDEK, P. Současná slovinská architektura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Kandidát přednesl stručné a výstižné shrnutí tématu své práce a v diskuzi reagoval na připomínky oponentů a členů komise. Zásadní debata proběhla o rozhraní mezi pouze deskriptivním přístupu a teoretickou reflexí posunující práci do vědecké úrovně. Výsledek hlasování vyzněl ve prospěch kladného hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO