Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku

Abstract
Disertační práce se zabývá studiem barnatého cementu. Barnaté cementy slouží k přípravě betonů, jež chrání před ionizujícím zářením. Do klasického cementového slínku se baryum může dostat i jako nečistota z alternativních paliv či surovin, jež se stále častěji pro výrobu slínku používají, a změnit tak strukturu a vlastnosti produktu. V rámci práce byly studovány různé metody přípravy tohoto cementu. Barnaté cementy byly připravovány ze surovinových mouček různého složení, ale vždy se stejným postupem a teplotou výpalu. Pomocí vhodných analytických metod je v práci popsán vliv jednotlivých přísad surovinové moučky na fázové složení výsledného slínku. Dále se práce zabývá sledováním formy a umístění barya v připravených slíncích. Několik experimentů je věnováno studiu hydratace připravených barnatých slínků, kdy je fázová transformace sledována pomocí metody RTG a doplněna o analýzy hydratačních produktů. Tímto způsobem bylo možné získat data potřebná pro popsání přípravy, výpalu a hydratace barnatých cementů s různým složením. Práce se rovněž podrobně zabývá reálným použitím barnatých cementů. Experimentálně byly odzkoušeny a popsány schopnosti past a malt z připravených barnatých cementů odstínit různé druhy ionizujícího záření. Výsledky jsou v práci uvedeny v porovnání s referenčními vzorky, které byly připraveny z běžně používaného portlandského cementu.
The work deals with the study of barium cement. Barium cements are used to prepare concrete that protects against ionizing radiation. Barium can be also present in a conventional Portland cement clinker as an impurity from alternative fuels or raw materials, which are increasingly used for clinker production, and thus change the structure and properties of the product. Various methods of preparation of this cement were studied in this work. Barium cements were prepared from raw meals of different composition, but always with the same procedure and burning temperature. Using suitable analytical methods, the work describes the influence of individual admixtures of raw meal on the phase composition of the resulting clinker. Furthermore, the work deals with monitoring the form and location of barium in the prepared clinker. Several experiments are focused on the study of hydration of prepared barium clinkers, the phase transformation is monitored by XRD and supplemented by analyses of hydration products. In this way, it was possible to obtain the data needed to describe the preparation, burning, and hydration of barium cements with different compositions. The work also deals in detail with the real use of barium cements. The ability of pastes and mortars from prepared barium cements to shield various types of ionizing radiation was tested and described experimentally. The results are presented in comparison with reference samples, which were prepared from commonly used Portland cement.
Description
Citation
ZEZULOVÁ, A. Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen)
Date of acceptance
2022-03-03
Defence
Předseda komise představil doktorandku. Ing. Zezulová má již určité pracovní zkušenosti - od roku 2014 do současnosti Výzkumný ústav stavebních homot, a.s. Je autorkou, resp. spoluautorkou celé řady publikací. Ve své powerpoitnové prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky své disertační práce. Byly přečteny oponentské posudky, které obsahovaly řadu dotazů, přičemž doktorandka na tyto dotazy uspokojivým způsobem odpověděla. Následně se rozproudila diskuze se všemi členy komise, přičemž Ing. Zezulová zodpověděla rovněž dotazy vzešlé z této diskuze. Otázky jsou uvedené na přiložených lístcích, které se archivují.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO