2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Studium vlastností tranzistorů na bázi iontových kapalin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Maráčková, Lucie; Zmeškal, Oldřich; Nešpůrek, Stanislav; Sládek, Petr
  Disertační práce je zaměřena na iontové kapaliny, elektrochemické tranzistory a studium jejich elektrických a dielektrických vlastností. Ke studiu elektrických vlastností iontových kapalin byla použita metoda volt-ampérové charakteristiky, ke studiu dielektrických vlastností iontových kapalin byla využita impedanční spektroskopie. Pro studium organických elektrochemických tranzistorů na bázi iontových kapalin bylo použito tranzientní měření. Z volt-ampérových charakteristik a impedančních spekter byly vytvořeny modely pro každou měřenou iontovou kapalinu. Z tranzientních měření byly vytvořeny modely organických elektrochemických tranzistorů na bázi těchto měřených iontových kapalin.
 • Item
  Využití hlemýžďovitých v testech ekotoxicity
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Fojt, Pavel; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata; Kráčmar, Stanislav
  Tématem této dizertační práce jsou možnosti využití hlemýžďovitých v testech ekotoxicity. Konkrétně využití kosmopolitního terestrického plže druhu Helix aspersa aspersa (syn. Cantareus aspersus nebo Cornu aspersum). Životní cyklus těchto plžů probíhá ve velmi těsném kontaktu s půdním ekosystémem. Zde se také zúčastňuje některých velmi důležitých procesů, jako je především dekompozice odumřelé organické hmoty. Práce bude soustředěna na vyžití těchto plžů při hodnocení ekotoxicity vybraných elementů, které mohou v různé míře vstupovat do půdního prostředí. Především se bude jednat o hodnocení vlivu těžkých kovů. Dalším aspektem bude také rozdělení ekotoxikologických testů do různých kategorií v závislosti na životním stádiu tohoto organismu a následně srovnání citlivosti daných stádií ke konkrétní úrovni kontaminace určitými polutanty.
 • Item
  Odstranění organického znečištění pomocí pokročilých oxidačních procesů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Přibilová, Petra; Opatřilová, Radka; Kučerík, Jiří; Chýlková, Jaromíra
  Předložená dizertační práce se zabývá využitím pokročilých oxidačních procesů kombinujících hydrodynamickou kavitaci (HC) k produkci hydroxylových radikálů a radikálu na bázi síry. Sledovanými mikropolutanty jsou vybrané přírodní estrogeny estron (E1), 17-estradiol (E2), estriol (E3) a syntetický 17-ethinylestradiol (EE2). Teoretická část obsahuje informace o vlastnostech estrogenů, informace o jejich výskytu a působení v životním prostředí na necílové organismy napříč trofickými úrovněmi; a také možnosti a účinnosti jejich odstraňování z odpadních vod. Dále jsou rozvedeny samotné pokročilé oxidační procesy a shrnuty současné poznatky v této oblasti. Ve výzkumné části jsou popsány použité analytické metody (LC-MS/MS a spektrofotmetrie), designy jednotlivých experimentů a uvedeny výsledky testovaných variant. Kromě sledování účinnosti různých kombinací hydrodynamické kavitace a (oxidačního) činidla byla zkoumána i vhodnost použitých spojovacích materiálů na experimentální jednotce. A to z pohledu sorpce/desorpce na povrch hodnocených plastových materiálů (SBR, EPDM, PTFE, Tygon S3TM, PVDF a PVC). Na základě výsledků byl pak vybrán materiál pro sestavení jednotky, na které degradační experimenty probíhaly. Zvolené metody odstraňování estrogenů z vody byly HC/H2O2, HC/O3, HC/perkarbonát, HC/persulfát, samotná hydrodynamická kavitace a samotný H2O2. Design experimentů byl vytvořen za účelem co nejnižšího času potřebného na ošetření vody, ideálně jeden cyklus v jednotce (4 sekundy), což odpovídá průtokovému uspořádání systému.
 • Item
  Kontaminace životního prostředí těžebních oblastí a možnosti jejich fytoremediace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Pecina, Václav; Komendová, Renata; Pospíšilová, Ľubica; Pavlů,, Lenka
  Znečištění životního prostředí těžkými kovy je globálním problémem eskalujícím v oblastech s těžbou nerostných surovin. Hledání řešení tohoto problému je předmětem výzkumu posledních dekád. Tato práce je koncipována jako soubor čtyř případových studií zaměřených na znečištění životního prostředí těžebních oblastí a fytoremediaci znečištěných půd. Závěry všech čtyř studií jsou diskutovány v kontextu situace v Mongolsku, kde je řešení této problematiky v iniciálním stádiu. Výsledky šetření znečištění životního prostředí těžebních oblastí ukázaly (I) nevhodnost transformace důlně-úpravárenského závodu a haldy v Příbrami na lesopark s ohledem na přetrvávající silné znečištění půdy těžkými kovy (As, Cd, Pb a Zn) znamenající potenciální zdravotní rizika pro návštěvníky a inhibici sazenic stromů i po realizaci rekultivačního projektu a (II) nízkou úroveň znečištění půdy těžebních oblastí v Mongolsku bez předpokládaných rizik pro obyvatele. Výsledky fytoremediačních studií potvrdily potenciál Lupinus luteus L. a Festuca rubra L. v kombinaci se specifickými aditivy (zejména biouhlem z vrbové štěpky, popelu z drůbežího peří a chalcedonitem) pro asistovanou fytostabilizaci znečištěných půd, příslušně pro Cd, Cr, Cu, Ni a Zn a Cr(VI), a tedy i potenciál pro využití při fytoremediaci půd v těžebních oblastech znečištěných těžkými kovy. S ohledem na nekontrolovanou pastvu v Mongolsku je pro snížení rizik šíření kontaminace a intoxikace nejen hospodářských zvířat nezbytná fytostabilizace hald a jejich znepřístupnění. Perspektivním druhem pro fytoremediaci v Mongolsku může být Larix sibirica Ledeb.; vhodným typem managementu těžebních odpadů asistovaná fytostabilizace s využitím potenciálně dostupného hnoje a štěpky. Budoucí výzkum by měl realizovat experimenty s identifikovanými druhy rostlin a aditivy a nalézt další vhodné lokální druhy schopné vytvořit souvislý vegetační pokryv.
 • Item
  Vývoj metod pro genetickou analýzu potravin rostlinného původu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Fialová, Lenka; Márová, Ivana; Brázda, Václav; Doškař, Jiří
  Multiplex real-time PCR-HRM is an approach which has gained some attention in recent years. It has already found applications in clinical diagnostics and food authenticity and safety control. Compared to its corresponding singleplex PCR assays, an optimized multiplex PCR assay provides the same information in a fraction of time. First part of this work dealt with isolation of DNA from both fresh fruits and processed commercial products. Six different DNA isolation protocols were tested with fresh fruits – three silica column-based kits, two magnetic carrier-based kits and one conventional protocol. One method was chosen as the most suitable and was applied to DNA isolation from commercial products. These experiments also involved optimisation of the chosen method. The second part of this work was focused on the development of a triplex real-time PCR assay for simultaneous detection of blueberry, strawberry and raspberry, and its application on DNA isolated from commercial products. During DNA isolation, calcium chloride was shown to be a promising agent for removal of pectin from samples. In several samples, presence of raspberry DNA was confirmed by singleplex PCR. We found out that for accurate results of food analysis by this assay, further optimization of its parameters would be needed.