Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku

but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku. Ing. Zezulová má již určité pracovní zkušenosti - od roku 2014 do současnosti Výzkumný ústav stavebních homot, a.s. Je autorkou, resp. spoluautorkou celé řady publikací. Ve své powerpoitnové prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky své disertační práce. Byly přečteny oponentské posudky, které obsahovaly řadu dotazů, přičemž doktorandka na tyto dotazy uspokojivým způsobem odpověděla. Následně se rozproudila diskuze se všemi členy komise, přičemž Ing. Zezulová zodpověděla rovněž dotazy vzešlé z této diskuze. Otázky jsou uvedené na přiložených lístcích, které se archivují.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPtáček, Petrcs
dc.contributor.authorZezulová, Anežkacs
dc.contributor.refereeRovnaníková, Pavlacs
dc.contributor.refereePalou, Martincs
dc.date.accessioned2022-03-04T07:54:52Z
dc.date.available2022-03-04T07:54:52Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá studiem barnatého cementu. Barnaté cementy slouží k přípravě betonů, jež chrání před ionizujícím zářením. Do klasického cementového slínku se baryum může dostat i jako nečistota z alternativních paliv či surovin, jež se stále častěji pro výrobu slínku používají, a změnit tak strukturu a vlastnosti produktu. V rámci práce byly studovány různé metody přípravy tohoto cementu. Barnaté cementy byly připravovány ze surovinových mouček různého složení, ale vždy se stejným postupem a teplotou výpalu. Pomocí vhodných analytických metod je v práci popsán vliv jednotlivých přísad surovinové moučky na fázové složení výsledného slínku. Dále se práce zabývá sledováním formy a umístění barya v připravených slíncích. Několik experimentů je věnováno studiu hydratace připravených barnatých slínků, kdy je fázová transformace sledována pomocí metody RTG a doplněna o analýzy hydratačních produktů. Tímto způsobem bylo možné získat data potřebná pro popsání přípravy, výpalu a hydratace barnatých cementů s různým složením. Práce se rovněž podrobně zabývá reálným použitím barnatých cementů. Experimentálně byly odzkoušeny a popsány schopnosti past a malt z připravených barnatých cementů odstínit různé druhy ionizujícího záření. Výsledky jsou v práci uvedeny v porovnání s referenčními vzorky, které byly připraveny z běžně používaného portlandského cementu.cs
dc.description.abstractThe work deals with the study of barium cement. Barium cements are used to prepare concrete that protects against ionizing radiation. Barium can be also present in a conventional Portland cement clinker as an impurity from alternative fuels or raw materials, which are increasingly used for clinker production, and thus change the structure and properties of the product. Various methods of preparation of this cement were studied in this work. Barium cements were prepared from raw meals of different composition, but always with the same procedure and burning temperature. Using suitable analytical methods, the work describes the influence of individual admixtures of raw meal on the phase composition of the resulting clinker. Furthermore, the work deals with monitoring the form and location of barium in the prepared clinker. Several experiments are focused on the study of hydration of prepared barium clinkers, the phase transformation is monitored by XRD and supplemented by analyses of hydration products. In this way, it was possible to obtain the data needed to describe the preparation, burning, and hydration of barium cements with different compositions. The work also deals in detail with the real use of barium cements. The ability of pastes and mortars from prepared barium cements to shield various types of ionizing radiation was tested and described experimentally. The results are presented in comparison with reference samples, which were prepared from commonly used Portland cement.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationZEZULOVÁ, A. Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other141045cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203948
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcementcs
dc.subjectportlandský slínekcs
dc.subjectalitcs
dc.subjectbelitcs
dc.subjectbaryumcs
dc.subjectsurovinová moučkacs
dc.subjectionizační zářenícs
dc.subjectstínění zářenícs
dc.subjectuhličitan barnatýcs
dc.subjectsíran barnatýcs
dc.subjectcementen
dc.subjectPortland clinkeren
dc.subjectaliteen
dc.subjectbeliteen
dc.subjectbariumen
dc.subjectraw mealen
dc.subjectionizing radiationen
dc.subjectradiation shieldingen
dc.subjectbarium carbonateen
dc.subjectbarium sulphateen
dc.titleVliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínkucs
dc.title.alternativeThe influence of barium and its compounds on the formation and properties of Portland clinkeren
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-03-03cs
dcterms.modified2022-03-03-15:12:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid141045en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.03.04 08:54:51en
sync.item.modts2022.03.04 08:12:49en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
3.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek skolitele PP Zezulova 2022.pdf
Size:
514.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek skolitele PP Zezulova 2022.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Rovnanikova_Zezulova.pdf
Size:
358.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Rovnanikova_Zezulova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Palou _Zezulova_2022_.pdf
Size:
321.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Palou _Zezulova_2022_.pdf
Collections