Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnotou nemovité kulturní památky při rozdílných účelech užití. Za pomoci analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti (HABU) jsou zkoumány jednotlivé návrhy využití objektu. Teoretická část definuje základní pojmy, jednotlivé metody oceňování a vysvětluje analýzu HABU. V první polovině praktické části diplomové práce je seznámení s řešeným územím a nemovitostí a v druhé polovině se aplikuje metoda HABU. Cíl práce vychází z výsledků analýzy, která definuje, jaké využití je nejvhodnější. Srovnání hodnoty nemovitosti při stávajícím účelu užití s hodnotou nemovitosti, která vyšla jako nejvýhodnější, ukáže, jaký vliv má změna účelu užití na hodnotu nemovitosti.
The thesis deals with value of an immovable cultural monument with different purposes of use. With help of analysis of the highest and the best use of property (HABU) are individual suggestions of use of the object examined. The theoretical part defines basic concepts, indivual methods of appraisement and explains analysis HABU. The first half of the practical part is about acquaintance with territory solution and property and the second part is about HABU method application. The aim of the work is based on analysis’ results that defines what use is the most appropriate. Value comparison of property with current purpose of use and property that appears as the best shows what effect has the change of purpose of use on property’s value.
Description
Citation
KOUDELKOVÁ, T. Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky Z jakého důvodu město objekt neprodá, k jakému datu je objekt oceněn, jak byla určena cena na demolici. Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO