2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 105
 • Item
  Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Prokop, Jan; Klika, Pavel; Sadílek, Augustin
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby jejich oceňování a následně aplikuji tyto metody na konkrétní věcná břemena.
 • Item
  Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kučera, Vlastimil; Komosná, Milada; Cupal, Martin
  Diplomová práce slouží k porovnání oceňovacích procesů, které se používají v ČR a USA. Přináší informace o znalecké činnosti v ČR a USA a současných předpisech. Popisuje jednotlivé oceňovací procesy a také definice důležitých veličin podle dostupné literatury. Dále se práce hlouběji zaměřuje na tržní způsob ocenění. Ukazuje rozdíly v jednotlivých procesech a přístupech aplikovaných na zvolený příklad a ty následně využívá pro stanovení doporučených změn. V závěru ukazuje také rozdílné struktury oceňovacích elaborátů.
 • Item
  Vnímání řidiče v různých podmínkách
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Seriš, Jozef; Bucsuházy, Kateřina; Belák, Michal
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vnímania dopravných značiek a reklamných plôch v dvoch rôznych podmienkach deň a noc so zameraním na vizuálne rozptýlenie vodiča. Úvodná časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu prvkov pôsobiacich na vodiča s dôrazom na psychické procesy a zmysli vodičov ovplyvňujúce bezpečnosť dopravy. Analytická časť čerpá z videozáznamov z jazdných skúšok, ktorých cieľom bolo monitorovanie optických reakcií vodičov. Výsledné dáta boli vyhodnotené za účelom zistenia časovej náročnosti pohľadov vodičov na jednotlivé prvky a následné porovnané v rozdielnych podmienkach. Posledná kapitola zahrňuje interpretáciu výsledkov analýzy s navrhnutím ich využitia pre zvýšenie bezpečnosti dopravy.
 • Item
  Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Koudelková, Tereza; Hlavinková, Vítězslava; Kočendová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá hodnotou nemovité kulturní památky při rozdílných účelech užití. Za pomoci analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti (HABU) jsou zkoumány jednotlivé návrhy využití objektu. Teoretická část definuje základní pojmy, jednotlivé metody oceňování a vysvětluje analýzu HABU. V první polovině praktické části diplomové práce je seznámení s řešeným územím a nemovitostí a v druhé polovině se aplikuje metoda HABU. Cíl práce vychází z výsledků analýzy, která definuje, jaké využití je nejvhodnější. Srovnání hodnoty nemovitosti při stávajícím účelu užití s hodnotou nemovitosti, která vyšla jako nejvýhodnější, ukáže, jaký vliv má změna účelu užití na hodnotu nemovitosti.
 • Item
  Vnímání rychlosti vozidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kamasová, Lenka; Bilík, Martin; Bradáč, Albert
  Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla je zkoumána z pozice řidiče – respondenta, který nemá možnost kontrolovat rychlost, kterou se právě pohybuje, na tachometru vozidla. Cílem je potvrzení nebo vyvrácení faktu, zda je řidič schopný adekvátně odhadnout rychlost pohybujícího se vozidla v případě dopravní nehody a nalezení faktorů, které mohou mít vliv na subjektivní odhad rychlosti řidiče.