Předcházení krizí při řízení stavebních projektů

Abstract
Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody identifikace rizik, analýzy rizik a jejich ošetření. V práci jsou také popsaný metody krizového řízení a obecné vyjádření krize. Pro predikci nebezpečí stavebního závodu byly také popsány nástroje finanční analýzy. Cílem disertační práce je potvrdit významnost hierarchie rizik v procesu jejich řízení. Druhým cílem disertační práce je prokázat korelaci mezi krizí v projektu a krizí ve stavebním závodu.
The thesis is focused on the prevention of crises in the management of construction projects. It deals with risk management process, risk management methodologies according to standards, organizations and publications of authors. Detailed methods of risk identification, risk analysis and treatment are described in detail. The thesis also explaines the methods of crisis management and the general expression of the crisis. Instruments of financial analysis have also been described to predict the dangers of a construction site. The aim of the dissertation is to confirm the significance of the hierarchy of risks in the process of their management. The second goal of the dissertation is to demonstrate the correlation between the crisis in the project and the crisis in the construction company.
Description
Citation
SKALICKÝ, M. Předcházení krizí při řízení stavebních projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO