XIII. Vědecká konference doktorandů

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  České rodinné domy 21. století
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009) Režná, Alena
  Ve své disertační práci se zabývám vývojem rodinných a bytových domů na území České republiky v časovém horizontu od první republiky po současnost. Vývoj sleduji zejména z hlediska vývoje typologických požadavků na bydlení vlivem změn společnosti a souvisejících provozních vazeb jak uvnitř obytných staveb tak vlivů na urbanizaci prostředí. V průběhu téměř sta let došlo také k zásadnímu vývoji technologií pro výstavbu, který má také velký vliv na provoz, dispozici a formu rodinných domů.
 • Item
  Továrna a loft – anachronismus a progrese
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009) Sedláková, Anežka
  Konverze jako architektonicko-urbanistický zásah do objektu, areálu či širšího území, spočívající v přetváření stávajícího stavu a nalézání nového funkční využití není výdobytkem současnosti. S doplňováním nemovitých dokumentů minulosti o novostavby a novotvary se setkáme například na konci 18. století, kdy jihlavský soukeník F. Göth koupil roku 1791 kapucínský klášter, zrušený Josefem II., a přestavěl jej na soukenickou továrnu. Na počátku druhé poloviny 19. století vybudoval jihlavský obchodník vlnou V. S. Morwitz plně mechanizovanou továrnu na místě bývalých mlýnů v Heleníně. Následně byl nucen ji prodat úspěšnějším brněnských podnikatelům Adolfu Löwovi a Bedřichu Schmalovi. Na konci 19. století koupil Adolf Münch vyhořelou Schumpeterovu továrnu v Třešti, aby ji přestavěl na výrobnu látek a vojenských suken. Je patrné, že podnikatelské aktivity, spočívající ve skupování zaniklých, vyhořelých či nefunkčních výrobních statků a jejich přetváření na novou progresivní funkci, je téma navýsost věčné.
 • Item
  Digitálny Semper
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009) Szabóová, Viktória
  Posledné desaťročie minulého storočia prinieslo veľa zmien - vstupujeme do veku informačného a tento akt so sebou prináša posuny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú a formulujú aj architektúru. Prechod od priemyselnej spoločnosti k informačnej je prevádzaná procesom globalizácie, ktoré vyžaduje okamžitú komunikáciu a prináša nové vnímanie priestoru a času - hranice medzi týmito dvoma architektonickými kategóriami sa stále prelínajú. Čoraz častejšie meriame vzdialenosti v hodinách, nie v kilometroch, rastie rýchlosť prenosu informácie – môžeme byť v reálnom čase mentálne prítomní prakticky kdekoľvek na svete. Ako na túto situáciu reaguje architektúra a architektonický priestor vôbec? Ako sa mení predpoklad tvorby? Aké sú dôsledky týchto zmien pre architektonický priestor a pre architektonickú formu? Priestor je stále viac definovaný skôr udalosťami, než fixnými pozíciami objektov. Dôsledkom toho je oslabované tradičné chápanie architektúry, ako navrhovanie nemenných a definitívnych objektov. Postupne architektúra rozširuje svoje pole pôsobnosti a zahrňuje stále viac nemateriálnych aspektov.
 • Item
  Formy bydlení a ubytování studentů vysokých škol
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009) Velek, Jan
  Jako předmět své doktorské práce jsem si na začátku zvolil obecné téma bydlení studentů. V předchozích ročnících studia jsem se zabýval intenzivní analýzou této problematiky, zkoumáním různých forem a možností ubytování zejména vysokoškolských studentů. Moje práce si klade za úkol naznačit možné varianty vývoje jak forem ubytování, tak odhad výhledových kapacit, nezbytných pro rozvoj vzdělávání v České republice a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Kromě logického směřování výzkumu na formy bydlení a ubytování vysokoškolských studentů, se do popředí mého zajmu dostaly ještě dvě další nosná témata disertační práce: vliv této početné skupiny studentů na danou lokalitu, její kladné a záporné přínosy pro okolí. Dále jsem se intenzivně zabýval stavebně-technickými trendy v navrhování ubytovacích zařízení pro studenty, zvláště s ohledem na dynamicky se měnící tepelně-technické požadavky na výstavbu. Tento zájem dále zpracovávám v přílohách disertační práce jako analýzu stávajících zařízení pro studenty, s uvedením několika významných a architektonicky výjimečných staveb převážně z evropské stavební produkce.
 • Item
  Vítězství konceptu nad kontextem, Česká soudobá architektura a její říznost
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009) Šimonová, Barbora
  V následujícím textu se chci věnovat tendenci, kterou lze pozorovat na soudobé architektonické scéně a již jsem pracovně pojmenovala názvem jež parafrázuje název knihy Rostislava Šváchy Česká architektura a její přísnost - padesát staveb 1989 - 2004. Z úhlu pohledu jímž se na soudobou architektonickou tvorbu podíváme jsem vynechala velká esa, tzv. matadory české architektury, o jejichž práci ať na poli teorie či o jejich realizacích je mnoho publikováno a nelze u nich mluvit o jevu, o který se zajímáme.