Družicové metody v geodézii a katastru 2023

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 25. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Program semináře je tradičně zaměřen především na:
 • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
 • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
 • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
 • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií
 • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
 • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
 • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.
S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Merania družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA riešia otázku konvergencie/divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2023-02-02) Šprlák, Michal; Han, Shin-Chan; Pitoňák, Martin; Novák, Pavel
  Rozvoje do radu sférických harmonických funkcií sa rutinne používajú pri reprezentácií gravitačného potenciálu a jeho priestorových derivácií v globálnych geodetických, geofyzikálnych a planetárnych aplikáciách. Oblasťou konvergencie tzv. vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií je priestor mimo minimálnej Brillouinovej sféry (najmenšia sféra obsahujúca všetky hmoty planetárneho telesa). Napriek tomu sa vonkajšie rozvoje bežne používajú vo vnútri tejto ohraničujúcej plochy bez akýchkoľvek korekcií. Opodstatnenosť tohto postupu je v literatúre diskutovaná niekoľko desaťročí, avšak závery sú neurčité a dokonca protichodné. V tomto príspevku skúmame správanie vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií v problematike modelovania gravitačného poľa vo vnútri minimálnej Brillouinovej sféry. Pre tento účel používame najnovšie mesačné topografické produkty LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter) a merania mesačného gravitačného poľa družicovej misie GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). V numerických experimentoch analyzujeme vybrané veličiny vypočítané z najnovších globálnych modelov gravitačného poľa odvodených z meraní družicovej misie GRAIL a veličiny vypočítané pomocou vnútorných/vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií generované mesačnou topografiou. Porovnanie vykonávame v spektrálnej oblasti (ako amplitúdy signálu, ktoré sú funkciou sférického harmonického stupňa) a v priestorovej oblasti (ako mapy príslušných veličín). Podľa našich znalostí je družicová misia GRAIL vôbec prvý gravitačný senzor, ktorý pomohol vyriešiť dlhotrvajúci problém konvergencie/divergencie pre analytické pokračovanie vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií, pozri [1].
 • Item
  GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2022 a jejich naplnění
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2023-02-02) Taraba, Pavel
  ČÚZK v průběhu roku 2022 realizoval mnoho aktivit v oblasti GNSS, které plynule navazovaly na aktivity realizované v předchozích letech. Cílem bylo je dokončit nebo je dále rozvíjet.
 • Item
  Vliv vzdálených zón pro integrální transformace: teorie a implementace
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2023-02-02) Trnka, Petr; Belinger, Jiří; Šprlák, Michal; Pitoňák, Martin; Novák, Pavel
  Integrální transformace jsou užitečný matematický aparát pro modelování gravitačního pole a vyžadují formulaci integrálních odhadů včetně chybových charakteristik. Pro klasické integrální transformace byla již tato problematika prozkoumána, ale zatím nebyla studována formulace vzájemně vztahující všechny dostupné gravitační pozorovatelné veličiny. Předpokladem je globální pokrytí daty a globální integrace. Dostupnost dat může být omezená, proto globální integraci rozdělujeme na vliv blízkých a vzdálených zón. Výpočet vzdálených zón je nezanedbatelný systematický efekt, vyžadující přesný výpočet. Potřebná teorie a její implementace se realizují v podobě přesného softwarového nástroje. V tomto příspěvku představujeme základní teorii vlivu vzdálených zón. Dále studujeme vlastnosti integrálních jader a Moloděnského koeficientů. V numerických experimentech porovnáme výpočet vzdálených zón numerickou integrací s omezenou sumací ve formě sférických harmonických řad. Jedním z výstupů tohoto příspěvku je i softwarová knihovna na výpočet vlivu vzdálených zón pro integrální transformace až po třetí derivace gravitačního potenciálu.
 • Item
  Assessment of CROPOS GNSS stations stability after the Petrinja 2020-2021 earthquake series
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2023-02-02) Šugar, Danijel; Blagus, Luka; Bačíć, Željko
  Širší oblast města Petrinja spolu s regionem Banija v severozápadním Chorvatsku zasáhla v prosinci 2020 série zemětřesení. Série začala zemětřesením M5.2 dne 28. prosince 2020 a pokračovala den poté hlavním otřesem M6.4 a způsobila 7 lidských obětí a obrovské škody na budovách a infrastruktuře. To, že zemětřesení bylo pociťováno, hlásili lidé více než 600 km daleko od epicentra. V době tohoto zemětřesení sestávala permanentní GNSS síť CROPOS z 33 stanic instalovaných na chorvatském území, z nichž stanice SISA byla nejblíže epicentrální oblasti. Statické soubory denního pozorování ze stanice SISA spolu s daty z jejích 6 okolních stanic byly zpracovány a výsledky byly analyzovány pro posouzení její stability a možného trvalého posunu. Časový rámec datové sady sestával z pěti dnů před sérií zemětřesení a pěti dnů po hlavním otřesu. V tomto časovém okně (12 dní) došlo k četným otřesům, z nichž 5 mělo M ≥ 4,5. Observační data byla zpracována statickou metodou PPP pomocí dvou různých webových služeb, a to Trimble RTX a CSRS-PPP. Výsledky ukázaly maximální trvalý posun stanice SISA: 5,3 cm horizontálně a -2,5 cm vertikálně.
 • Item
  Přesné GNSS řešení v reálném čase s využitím různých korekčních modelů
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2023-02-02) Nosek, Jakub; Václavovic, Pavel
  Příspěvek se zabývá srovnáním metody Real Time Kinematic (RTK) a metody Precise Point Positioning (PPP) s rychlým řešením ambiguit (PPP-RTK). Obě metody využívají různé korekční modely, které ovlivňují jejich výsledky. Zpracována byla data z 6 permanentních GNSS stanic z období 28. 8. 2022– 30. 8. 2022. Výsledky ukazují, že metoda RTK poskytuje stále přesnější výsledky (směrodatné odchylky souřadnicových složek NEU sN = 0,003 m, sE = 0,002 m, sU = 0,006 m). Metoda PPP-RTK poskytuje o něco horší výsledky (sN = 0,011 m, sE = 0,009 m, sU = 0,028 m), na druhou stranu je více nezávislá na aktuálních problémech v síti referenčních stanic.