Využití optimalizačních metod při navrhování strojních součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje využití metod strukturální optimalizace při navrhování strojních součástí. V první části práce byl proveden popis současného stavu poznání procesu optimalizačních úloh společně s jeho teoretickými východisky. V druhé části práce byla vytvořena statická analýza a topologická optimalizace nebo Generativní design na příkladu vahadla v šesti komerčních software. V třetí části byly mezi sebou porovnány výsledné modely jednotlivých software a byly srovnány výsledky pomocí kritéria maximálního napětí von Mises a celkové deformace modelu. Na závěr této práce bylo provedeno vyhodnocení použití software pro strukturální optimalizaci.
This bachelor thesis describes using structural optimization methods to design machine parts. In the first part of the thesis, a description of the current state of knowledge of the optimization process was made together with its theoretical background. In the second part of the thesis, a static analysis and topology optimization or Generative design was developed using the example of a bell crank in six commercial software. In the third part, the resulting models of each software were compared with each other, and the results were compared using the von Mises maximum stress criterion and the overall model deformation. Finally, this work was concluded with an evaluation of the use of the structural optimization software.
Description
Citation
KUBRICKÝ, D. Využití optimalizačních metod při navrhování strojních součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1.Jakým způsobem dosáhnete požadovaných tolerancí při výrobě součástí pomocí metodz SLM ? částečně zodpovězeno 2. Proč byla vybrána jen určitá součástka (díl) a typ jejího namáhání pro porovnání SW pro návrh konstrukce? Vedla volba jiné součástky (dílu), respektive jiného typu namáhání k jinýmu výsledku ? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO