2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 491
 • Item
  Ložiska pro velkorozměrné aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Herník, Martin; Michalec, Michal; Šperka, Petr
  Ložiska jsou v současné době nepostradatelnou součástí u průmyslových strojů, které konají rotační nebo translační pohyb. Tato bakalářská práce pojednává o případech použití ložisek pro velkorozměrné aplikace, jako jsou větrné vrtule, vesmírné teleskopy a mnoho dalších příkladů v různých oblastech průmyslu. Na úvod jsou rozděleny a popsány jednotlivé typy a druhy ložisek s konkrétními aplikacemi. Největší část je věnována popisu použití o jednotlivých typech ložisek s ohledem na přítomnost u velkých strojů. V závěrečné části je proveden návrh a přehledné rozdělení vhodných typů ložisek pro konkrétní aplikace.
 • Item
  Aplikace prvků Průmyslu 4.0 ve výrobních linkách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Knápek, Tomáš; Holub, Michal; Klíč, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití prvků průmyslu 4.0 ve výrobních linkách za účelem zlepšení vlastností těchto linek a snížení pracovního vytížení zaměstnanců. Čtenář se v práci kromě úvodního představení pojmů souvisejících s tématem dočte o současném stavu konkrétní linky a návrzích na její úpravu s využitím průmyslu 4.0. Jeden z těchto návrhu je pak v následující části podrobněji zpracován, včetně analýzy rizik a technických výpočtů. Hlavním cílem návrhu je co možná nejvýznamnější zvýšení výkonnosti této linky.
 • Item
  Revize a další vývoj kyberfyzikálního měřicího systému pro nástrojová sklíčidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Novák, Jiří; Holub, Michal; Hänel, Thomas
  Během obrábění se nástroj zahřívá a v důsledku toho se mění jeho geometrie. Za účelem měření teploty během frézování byl vyvinut sensorický upínač nástrojů. V rámci této bakalářské práce byl tento upínač nástrojů přepracován. Funkce byla rozšířena o měření zrychlení, aby bylo možné měřit vibrace během frézování. Kromě toho jsou použity nové komponenty a jiný standard pro bezdrátový přenos a byla navržena nová konstrukce. Dále byly provedeny pokusy, při nichž byla ověřena funkčnost nového měřícího systému. Odchylka naměřené frekvence vibrací přitom nepřesáhla 2 %. Konečná výroba upínače a integrace měřícího systému do nástrojového držáku nebyla součástí této bakalářské práce.
 • Item
  Biomasa – perspektivní zdroj energie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pauk, Marek; Skryja, Pavel; Hudák, Igor
  Práce se zabývá výhodami a nevýhodami záměny kotlů na zemní plyn za kotel na biomasu. Nejprve je uvedena biomasa a možné konstrukce kotlů na biomasu. Poté se zabývá druhy biomasy, a které lze využít pro energetické účely konkrétně pro spalování. Ve výpočtové části je proveden zjednodušený výpočet tepelných ztrát budov a tím i potřebného tepelného výkonu pro příkladové budovy. Je navrhnuto několik možných řešení. Porovnávají se jednotlivá řešení náhrady stávajících kotlů za centrální kotelnu. Dále je bráno v potaz i zachování stávajícího systému s výměnou stávajících kotlů za nové, které spalují biomasu. Následně je porovnána ekonomická stránka všech řešení a návratnost. Na konec jsou popsány ekologické dopady spalování obou paliv na životní prostředí.
 • Item
  Difuzor u automobilového podvozku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kindl, Albert; Rudolf, Pavel; Balko, Marek
  Zlepšení aerodynamických vlastností automobilu může ušetřit spotřebované palivo, navýšit dojezd, či zvýšit jeho rychlost a ovladatelnost. Aby toho bylo dosaženo, jsou automobilům navrhovány aerodynamické úpravy a vylepšení. Cílem této práce je popsat difuzor na automobilovém podvozku. Pozornost je zaměřena především na vliv jeho úhlu divergence na odpor a vztlak. Tyto závislosti jsou zkoumány na zjednodušeném modelu automobilu pomocí CFD simulace v Ansys Fluent. V rešeršní části je rozebráno proudění v difuzoru a jeho ztráty, další významné aerodynamické prvky a význam difuzoru u Formule 1 a u osobních automobilů. Výsledky práce ukazují významný vliv difuzoru na přítlak a odpor vozidla a naznačují důležité postavení tohoto prvku v budoucnosti automobilního průmyslu.