2023/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Zkoušky pevnosti a životnosti karoserie osobního automobilu a jejich dopad na provozní bezpečnost
  (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-15) Zdražil, Květoslav
  Práce se zabývá zkouškami karoserie osobního automobilu, které se úzce vztahují k bezpečnosti posádky vozu, případně ostatních účastníků silničního provozu. Při těchto testech je kvazistaticky simulována situace při nárazech vozu. Dále je při životnostních zkouškách sledován stav dílů, kterým hrozí v provozních podmínkách poškození a následné uvolnění – tím je ohrožena bezpečnosti lidí, nacházejících se v bezprostředním okolí automobilu.
 • Item
  Vliv použití výstražného trojúhelníku za snížené viditelnosti na rychlost projíždějících vozidel
  (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-18) Rak, Martin; Tmejová, Tereza; Bilík, Tomáš; Jelínek, David; Bradáč, Albert; Nouzovský, Luboš
  Tento článek se zabývá vlivem použití výstražného trojúhelníku v reálné dopravní situaci za snížené viditelnosti tmou. Předmětem zkoumání je změna rychlosti projíždějících vozidel v souvislosti s touto nestandartní situací. Pro vyhodnocení a popis chování řidičů byla využita metodika koeficientu nebezpečnosti. V rámci tohoto výzkumu byly uvažovány různé možnosti odvrácení střetu nebo jeho následků v uvažovaném rozmezí vzdáleností 30 až 50m mezi výstražným trojúhelníkem a pomyslnou překážkou.
 • Item
  Počítačová simulace zranění chlapce na zadním sedadle osobního vozidla
  (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-04) Pavlata, Petr
  Příspěvek se zabývá využitím moderních simulačních technik s podporou sw VPS (Virtual Performance System) a škálovatelnýho biomechanickým modelem lidského těla Virthuman při řešení silniční nehody s těžkým zraněním chlapce, sedícího na dětské sedačce na zadním sedadle osobního vozidla. Závěry analýzy naznačují, že chlapec v rozporu s předchozím tvrzením nebyl připoután. S podporou a využitím výše uvedeného sw a modelu, bylo možné zprěsnit výpočtové vymezení střetové rychlosti silničního vozidla.
 • Item
  Dvojí přístup znalce k posouzení havárie stavby
  (Akademické nakladatelství CERM, 2023-04-04) Mikš, Lubomír
  Článek ukazuje, jak důležité je podrobné a přesné hodnocení všech dostupných dokumentů a zjištěných skutečností, aby znalec nedošel k chybnému závěru posudku. Současně zdůrazňuje úlohu vlastníka nemovitosti v procesu životnosti stavby a zamýšlí se nad kvalitou projektového záměru.
 • Item
  Nejvýznamnější cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí v Olomouci
  (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-15) Brandejs, David; Klika, Pavel; Francová, Klára
  Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každéhonároda jsou kulturní památky. Jak již bylo uvedeno v prvním článku tétosérie, který byl zveřejněn v časopise „Soudní inženýrství“ s názvem:„Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem.“[1]Kulturních památek, v podobě nemovitých staveb, je v České republicenespočet. Více než polovina objektů je využívána k rezidenčním účelům,tedy k bydlení. V prvním článku byl zkoumán vliv architektonickéhoslohu, který lze u historických objektů předpokládat. V tomto článku seautoři zaměřili na cenotvorné faktory, které se zpravidla uvažují u běžnýchstaveb a zkoumali jejich významnost u památkových objektů. Jednalo seo stáří staveb a faktory polohové jako jsou vzdálenosti do centra města,na zastávku městské hromadné dopravy, ke školským institucím čik nejbližšímu zdravotnímu středisku.Studie vyhodnocuje nejvýznamnější cenotvorné faktory bytových jednotek,které jsou součástí památkově chráněných bytových domů. Pro výzkumbyly použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českéhoúřadu geodézie a katastru nemovitostí. Dále data z Českého statistickéhoúřadu a v neposlední řadě data získané z databáze Národního památkovéhoústavu, konkrétně z Památkového katalogu.Po vytvoření dostatečně velké databáze byly za pomoci Analýzy závislosti,korelace, regresního modelování a vícerozměrné regresní analýzyspecifikovány, kvantifikovány a vyhodnoceny nejvýznamnější cenotvornéfaktory.