2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 391
 • Item
  Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Singerová, Tereza; Petrová, Kateřina; Konečná, Zdeňka
  Bakalářská práce se zaměřuje na stávající motivační systém a zaměstnanecké benefity, které nabízí společnost IKEA Česká republika, s. r. o. v roce 2021. Cílem práce bylo navrhnout změny, které jsou žádoucí pro péči a udržení zaměstnanců. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky ukazují, že by se společnost měla zaměřit na benefity, které zaměstnanci v nabídce postrádají a málo využívané benefity z nabídky zcela vynechat. V závěru jsou formulovány konkrétní návrhy, které by firma mohla zavést, aby dosáhla většího uspokojení svých zaměstnanců. Tyto návrhy zahrnují lepší informovanost o zaměstnaneckých benefitech, reformu systému odměňování a zavedení nových benefitů.
 • Item
  Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Khalatur, Yevhenii; Kruntorádová, Markéta; Novotná, Veronika
  Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost společnosti, základní náležitosti a historie firmy. Také byla provdn nlýza současného stavu společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení systému odměňování.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Novotný, Tomáš; Veselý, Josef; Putnová, Anna
  Hlavním úkolem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start, identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšení a následně zpracovat návrhy na zlepšení. Práce se skládá ze tří částí: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části vysvětleny základní pojmy, které jsou potřebné pro pochopení této problematiky. V analytické části je provedena analýza podniku podle dotazníku modelu Start a určení silných stránek a příležitostí ke zlepšení. V návrhové části jsou pak konkrétní návrhy, které vychází z dotazníku.
 • Item
  Studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Klimovič, Ondřej; Jurová, Marie; Luňáček, Jiří
  Téma bakalářské práce se nazývá studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků. Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, ve kterých se zabývám problematikou zeštíhlení skladového hospodářství ve vybrané firmě. V první kapitole jsou popsána teoretická východiska. V rámci druhé kapitoly bude blíže představen podnik, jenž jsem si vybral, a ve kterém jsem několik let pracoval. V kapitole třetí se věnuji aktuální situaci skladového hospodářství ve firmě, kde přesně popíšu budovu momentálního skladu materiálových zásob, který je pro mou studii nejdůležitější. Čtvrtá a pátá kapitola patří nastínění aktuálního stavu skladového hospodářství a nákupních procesů ve společnosti. V šesté jsou pak uvedeny podmínky realizace návrhů z předchozích kapitol.
 • Item
  Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fojtíková, Aneta; Žižlavský, Ondřej; Luňáček, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje tématu podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku v obci Čejč. Tento plán je zpracován na teoretickém podkladu pomocí zvolených metod průzkumu trhu, finančního plánu či vyhodnocení investice, tedy celého projektu. Jako první byl proveden marketingový průzkum včetně analýzy trhu. Podnikatelský plán praktické části poté zahrnuje úvod do projektu, propracovaný finanční plán a jeho následné vyhodnocení finanční analýzou. Závěrem práce je shrnutí vyhodnocení celého projektu, zda bude vhodné projekt realizovat a jak bude úspěšný.