Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je vytvořit návrh expanze společnosti AD Vending, s.r.o. na slovenský trh. Předmětem podnikání společnosti je provoz a správa prodejních automatů nabízející sortiment společnosti Americandrinks. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Úvodní část vymezuje danou problematiku, cíle práce a metody s postupy zpracování. Teoretická část vymezuje základní pojmy dané problematiky. Na tuto část navazuje analytická část analyzující vnitřní a vnější prostředí společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy formy vstupu společnosti na zahraniční trh a zhodnocení jednotlivých variant.
The subject of the diploma thesis is to create a proposal for the expansion of the company AD Vending, s.r.o. on the Slovak market. The company's main business is the operation and management of vending machines offering the Americandrinks range. The work is divided into four main parts. The introductory part defines the issue, the objectives of the work and methods with processing procedures. The theoretical part defines the basic concepts of the issue. This part is followed by an analytical part analyzing the internal and external environment of the company. The last part contains its own proposals for the form of the company's entry into the foreign market and evaluation of individual variants.
Description
Citation
URBÁNKOVÁ, A. Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Proč jste ve finanční ukazatele použila poměrové ukazatele? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Z čeho jste vycházela při stanovování aktuálního kurzu? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Na základě jakých informací jste zjišťovala cenu automatu? O kolik se díky inflaci zvedne cena? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Jaké jsou na Slovensku faktory vyplývající z nákupního chování a zdravotní faktory ve vztahu ke sladkým výrobkům? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Půlsobí v odvětví pouze Vámi analyzovaná společnost? Odkud pocázejí informace, ze kterých vycházíte? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Jak jste dle zkoumala, že bude po produktech společnosti poptávka i na Slovensku? Jaký je v tomto rozdíl oproti např. Brnu? - plně zodpovězeno Doc. Novotná - Jaké konkrétní konkurenty vidíte na Slovensku? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO