2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 438
 • Item
  Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Svozil, Libor; Podrábský, Tomáš; Pacal, Bohumil
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro studium byly použity metody světelné mikroskopie, měření tvrdosti a chemická mikroanalýza fází na rastrovacím elektronovém mikroskopu.
 • Item
  Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Stavinoha, Jakub; Molliková, Eva; Tulka, Jaromír
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická část popisuje experiment koroze hliníku 99,5 a oceli 11321 ve dvou typech atmosfér. Závěr práce obsahuje vyhodnocení praktické části a porovnání s částí teoretickou.
 • Item
  Analýza vzniku sloučenin fosforu při procesech tepelného zpracování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Skoumalová, Zuzana; Doležal, Pavel; Jan, Vít
  Během vysokotlakých únavových zkoušek docházelo k opakovanému porušování tělesa vysokotlakého čerpadla CP3, které je součástí vstřikovacího systému Common Rail. Porušení může být způsobeno segregací fosforu z čistících kapalin na hranice zrn během tepelného zpracování. Diplomová práce se zabývá analýzou možnosti vzniku nežádoucích sloučenin fosforu na povrchu zkušebních vzorků, vyrobených z materiálu 20MnCr5, které byly připraveny aplikací roztoků s různými koncentracemi fosforu a následně kaleny a popuštěny. Práce se dále zabývá možným ovlivněním struktury a vlastností materiálu tělesa čerpadla CP3. Úvodní teoretická část práce podává souhrn současných poznatků ze zkoumané oblasti a experimentální výsledky jsou prezentovány ve druhé části práce. K analýze povrchu byla použita metoda XPS, metody světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie vybavené energiově disperzní chemickou analýzou, optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem, metod fázové analýzy pomocí rentgenové difrakce a v poslední řadě také zkouška rázem v ohybu.
 • Item
  Únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ61
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Provazníková, Andrea; Pantělejev, Libor; Juliš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ61 odlité metodou squeeze casting. V rámci práce byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána nízkocyklová únavová data. Dále bylo provedeno metalografické hodnocení struktury a také fraktografická analýza únavově porušených vzorků.
 • Item
  Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Skýba, Pavel; Pacal, Bohumil; Tulka, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových slitin, jejich značení a vlivu přísadových prvků na Al slitiny. V následující kapitole je obecně popsána koroze kovů, její rozdělení z hlediska způsobu napadení, mechanismů koroze, vlivů korozního prostředí, volba protikorozní ochrany apod. Hlavní část se zabývá korozi hliníku. Pozornost je věnována vlivu přísad na korozní odolnost Al slitin, způsobu korozního napadení, vlivu korozního prostředí a také protikorozní ochraně Al slitin. Další kapitola se zabývá korozními zkouškami v umělých atmosférách a poslední kapitola popisuje metodiku hodnocení koroze. V úvodu experimentální části jsou uvedeny použité materiály a vzorky pro experimenty. Poté je práce věnována přehledu a popisu použitých metod pro experimentální účely. V další kapitole jsou uvedeny průběhy a výsledky experimentů z pozorovaní a měření. Náplň této kapitoly tvoří metalografické rozbory použitých vzorků Al slitiny ve výchozím stavu a po korozním napadení. Hlavní část je věnována zjišťování závislosti korozní rychlosti na čase u jednotlivých vzorků Al slitin po expozici v klimatické komoře a korozní komoře se solnou mlhou.