Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových slitin, jejich značení a vlivu přísadových prvků na Al slitiny. V následující kapitole je obecně popsána koroze kovů, její rozdělení z hlediska způsobu napadení, mechanismů koroze, vlivů korozního prostředí, volba protikorozní ochrany apod. Hlavní část se zabývá korozi hliníku. Pozornost je věnována vlivu přísad na korozní odolnost Al slitin, způsobu korozního napadení, vlivu korozního prostředí a také protikorozní ochraně Al slitin. Další kapitola se zabývá korozními zkouškami v umělých atmosférách a poslední kapitola popisuje metodiku hodnocení koroze. V úvodu experimentální části jsou uvedeny použité materiály a vzorky pro experimenty. Poté je práce věnována přehledu a popisu použitých metod pro experimentální účely. V další kapitole jsou uvedeny průběhy a výsledky experimentů z pozorovaní a měření. Náplň této kapitoly tvoří metalografické rozbory použitých vzorků Al slitiny ve výchozím stavu a po korozním napadení. Hlavní část je věnována zjišťování závislosti korozní rychlosti na čase u jednotlivých vzorků Al slitin po expozici v klimatické komoře a korozní komoře se solnou mlhou.
The thesis focuses on the corrosion research of AlCu4Mg1 aluminium alloys of square shape and sheet metal coated in 99.5% aluminium. The theoretical part deals with the characteristics of aluminium, the classification and naming of aluminium alloys and the impact of admixtures on aluminium alloys. In the following chapter a general introduction to metal corrosion, its differentiation according to the type of corrosion attack, mechanisms of corrosion, the impact of corrosive environment, according to the choice of anti-corrosion protection, etc. is given. The main part is devoted to the corrosion of aluminium with a special importance of the impact of admixtures on aluminium alloys, the types of corrosion attack, the impact of corrosive environment as well as of the anti-corrosion protection of aluminium alloys. The corrosion tests in controlled atmosphere are considered in the next chapter, while the last one deals with the evaluation methodology of the process of corrosion. At the beginning of the experimental part all the used samples and materials are introduced. The thesis continues then with an overview and a description of the methods used for experiments. The measurement procedure and the results of the experiments are presented in the following chapter that focuses on the metallographic analysis of the aluminium alloy samples before the experiment and after the corrosion attack. The main part of the chapter deals with the dependence of corrosion speed of the individual aluminium alloy samples on time after being exposed in the climate chamber and the salt fog chamber
Description
Citation
SKÝBA, P. Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO