Literatúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježka

Abstract
Dizertačná práca pojednáva o vybraných dielach experimentálneho filmára Martina Ježka, ktoré konceptuálnym spôsobom interpretujú literárne diela z oblasti experimentálnej literatúry 60. rokov, prípadne literárne texty, ktoré jej predchádzali. Na tejto vzorke pozorujem predovšetkým tesnosť vzťahu literárneho textu a filmu, ktorú popisujem v analytických explikáciách jednotlivých diel a ktorá reprezentuje tri typy aplikácie textu do iného média, a to v rovine štruktúry (scenár a partitúra), performativity (aktu čítania v procese natáčania) a v rovine zvuku. Táto tesnosť, spôsob interpretácie textu súčasne definovala kategorizáciu vybranej vzorky. Táto kapitola súčasne predkladá katalógové listy jednotlivých filmov. Osobitou kategóriou je analýza aspektu performativity, ktorá je prítomná na troch úrovniach: v akte filmovej projekcie, v priebehu filmovania aj v priebehu postprodukcie. Ďalšou rovinou práce je nahliadnutie filmografie Martina Ježka z perspektívy galerijnej praxe a súčasného umenia. V práci analyzujem aj konceptuálne postupy a kontexty, ktoré vznik filmov sprevádzajú. Zameranie výskumu organicky vychádza z praktickej časti dizertačnej práce, ktorá má formu autorského videa, výstavy a projekčných cyklov.
The dissertation deals with selected films of experimental filmmaker Martin Ježek, who interpret works of experimental literature of the 1960s, or literary works that preceded it. In this pattern, I follow the tightness of the relationship between literary text and film, which I describe in the analytic explanations of films. Text and film represents three types of application: in structure (script and score), performativity (performative reading of the text in while filming) and in sound of the film. This tightness, the way the text is interpreted, simultaneously defined the categorization of the selected sample. This chapter also represents the catalog of selected films. A special category is the analysis of the aspect of performativity, which is present on three levels: in the situation of film projection, during filming and during post-production of the film. Another level of the work is dedicated to a review of Martin Ježek´s filmography from the perspective of gallery practice and contemporary art. In this part, dissertation also analyses the conceptual strategies and contexts that accompany the filmmaking process. The focus of the research is organically based on the practical part of the dissertation, which takes the form of an author´s video, exhibition and screening program.
Description
Citation
HRONČEKOVÁ, I. Literatúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná umění a umělecký provoz
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) doc. Mgr. Art. Andreás Cséfalvay, ArtD. (člen) Mgr. Martin Kaňuch, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Husárová Panák, Ph.D. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-03-10
Defence
Předsedkyně komise doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. představila doktorandku MgA. Ivanu Hrončekovou a téma jej dizertační práce. Školitel doc. MgA. Filip Cenek seznámil přítomné s průběhem studia a dosaženými výsledky doktorandky. Doktorandka podrobně představila svou dizertační práci jak v teoretické, tak v praktické části. Oponent dizertační práce Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. a oponent doc. Mgr. Art. András Cséfalvay, ArtD. přednesli své posudky, které práci doporučili k obhajobě. V následné diskuzi doktorandka reagovala na otázky oponentů i dalších členů a členek komise. Kritické výhrady komise souvisely zejména s propojením teoretické, popisné a vlastní kurátorské části práce, které by mohlo být více organické. Komise velice ocenila důsledně provedené rozbory vybraných děl a tuto část pokládá za hodnotnou pro další výzkum i katalogizaci samotných děl. Komise by v dizertační práci ocenila více prostoru pro vlastní interpretaci děl, kterou je ale možné realizovat v další profesní činnosti doktorandky (např. publikování odborných textů). Komise hodnotila dizertační práci i představenou praktickou část velice kladně a na udělení titulu Ph.D. se shodla jednohlasně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO