Literatúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježka

but.committeedoc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) doc. Mgr. Art. Andreás Cséfalvay, ArtD. (člen) Mgr. Martin Kaňuch, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Husárová Panák, Ph.D. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen)cs
but.defencePředsedkyně komise doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. představila doktorandku MgA. Ivanu Hrončekovou a téma jej dizertační práce. Školitel doc. MgA. Filip Cenek seznámil přítomné s průběhem studia a dosaženými výsledky doktorandky. Doktorandka podrobně představila svou dizertační práci jak v teoretické, tak v praktické části. Oponent dizertační práce Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. a oponent doc. Mgr. Art. András Cséfalvay, ArtD. přednesli své posudky, které práci doporučili k obhajobě. V následné diskuzi doktorandka reagovala na otázky oponentů i dalších členů a členek komise. Kritické výhrady komise souvisely zejména s propojením teoretické, popisné a vlastní kurátorské části práce, které by mohlo být více organické. Komise velice ocenila důsledně provedené rozbory vybraných děl a tuto část pokládá za hodnotnou pro další výzkum i katalogizaci samotných děl. Komise by v dizertační práci ocenila více prostoru pro vlastní interpretaci děl, kterou je ale možné realizovat v další profesní činnosti doktorandky (např. publikování odborných textů). Komise hodnotila dizertační práci i představenou praktickou část velice kladně a na udělení titulu Ph.D. se shodla jednohlasně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorCenek, Filipcs
dc.contributor.authorHrončeková, Ivanacs
dc.contributor.refereeCsefalvay,, Andreascs
dc.contributor.refereeMazanec, Martincs
dc.date.accessioned2022-04-06T06:56:13Z
dc.date.available2022-04-06T06:56:13Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDizertačná práca pojednáva o vybraných dielach experimentálneho filmára Martina Ježka, ktoré konceptuálnym spôsobom interpretujú literárne diela z oblasti experimentálnej literatúry 60. rokov, prípadne literárne texty, ktoré jej predchádzali. Na tejto vzorke pozorujem predovšetkým tesnosť vzťahu literárneho textu a filmu, ktorú popisujem v analytických explikáciách jednotlivých diel a ktorá reprezentuje tri typy aplikácie textu do iného média, a to v rovine štruktúry (scenár a partitúra), performativity (aktu čítania v procese natáčania) a v rovine zvuku. Táto tesnosť, spôsob interpretácie textu súčasne definovala kategorizáciu vybranej vzorky. Táto kapitola súčasne predkladá katalógové listy jednotlivých filmov. Osobitou kategóriou je analýza aspektu performativity, ktorá je prítomná na troch úrovniach: v akte filmovej projekcie, v priebehu filmovania aj v priebehu postprodukcie. Ďalšou rovinou práce je nahliadnutie filmografie Martina Ježka z perspektívy galerijnej praxe a súčasného umenia. V práci analyzujem aj konceptuálne postupy a kontexty, ktoré vznik filmov sprevádzajú. Zameranie výskumu organicky vychádza z praktickej časti dizertačnej práce, ktorá má formu autorského videa, výstavy a projekčných cyklov.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with selected films of experimental filmmaker Martin Ježek, who interpret works of experimental literature of the 1960s, or literary works that preceded it. In this pattern, I follow the tightness of the relationship between literary text and film, which I describe in the analytic explanations of films. Text and film represents three types of application: in structure (script and score), performativity (performative reading of the text in while filming) and in sound of the film. This tightness, the way the text is interpreted, simultaneously defined the categorization of the selected sample. This chapter also represents the catalog of selected films. A special category is the analysis of the aspect of performativity, which is present on three levels: in the situation of film projection, during filming and during post-production of the film. Another level of the work is dedicated to a review of Martin Ježek´s filmography from the perspective of gallery practice and contemporary art. In this part, dissertation also analyses the conceptual strategies and contexts that accompany the filmmaking process. The focus of the research is organically based on the practical part of the dissertation, which takes the form of an author´s video, exhibition and screening program.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHRONČEKOVÁ, I. Literatúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.cs
dc.identifier.other108547cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203973
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectexperimentálny filmcs
dc.subjectštrukturálny filmcs
dc.subjectexpanded cinemacs
dc.subjectklasická filmová projekciacs
dc.subjectfotochemický filmcs
dc.subjectexperimentálna literatúracs
dc.subjecttextcs
dc.subjectperformativitacs
dc.subjectsemiotikacs
dc.subjectpostkonceptuálne umeniecs
dc.subjectpartitúracs
dc.subjectMartin Ježekcs
dc.subjectexperimental cinemaen
dc.subjectstructural filmen
dc.subjectexpanded cinemaen
dc.subjectclassic film projectionen
dc.subjectphotochemical filmen
dc.subjectexperimental literatureen
dc.subjecttexten
dc.subjectperformativityen
dc.subjectsemioticsen
dc.subjectpostconceptual arten
dc.subjectscoreen
dc.subjectMartin Ježeken
dc.titleLiteratúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježkacs
dc.title.alternativeLiterature in moving image. A case study of selected films by Martin Ježek.en
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-03-10cs
dcterms.modified2022-03-17-09:33:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid108547en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.04.06 08:56:13en
sync.item.modts2022.04.06 08:13:24en
thesis.disciplineVýtvarná umění a umělecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Kabinet audiovizuálních technologiícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
12.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
685.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Hroncekova_Cenek_stanovisko_skolitele_k_disertacni_praci.pdf
Size:
522.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Hroncekova_Cenek_stanovisko_skolitele_k_disertacni_praci.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Hroncekova_oponent_Csefalvay_posudek_disertacni_prace.pdf
Size:
49.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Hroncekova_oponent_Csefalvay_posudek_disertacni_prace.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Hroncekova_oponent_Mazanec_posudek_disertacni_prace.pdf
Size:
66.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Hroncekova_oponent_Mazanec_posudek_disertacni_prace.pdf
Collections