Stanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Carat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je vytvoření komplexní studie přesnosti měření souřadnicového měřícího stroje (dále jen CMM) Zeiss UPMC 850 Carat S-ACC (dále jen Zeiss Carat) pro potřeby národního metrologického orgánu ČMI OI Brno v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a navazujících systémových norem řady ČSN EN ISO 10360. Součástí je také vytvoření návodu pro výpočet nejistoty měření, který poslouží v praxi akreditované kalibrační laboratoře. První část práce je věnována popisu současného stavu poznání a vymezení základních pojmů v oblasti metrologie a přesného měření na CMM. V druhé části je popsán měřící stroj Zeiss Carat, jsou zde identifikováni jednotliví přispěvatelé k výsledné nejistotě měření a je zde také definována metodika pro jejich kvantifikaci. Poslední část se zabývá vyhodnocením dat z kalibrace a výpočtem rozšířené nejistoty měření přístroje Zeiss Carat, která slouží pro kvantifikaci jeho přesnosti.
The aim of this diploma thesis is to create a comprehensive study of measurement accuracy of coordinate measuring machine (hereinafter CMM) Zeiss UPMC 850 Carat S-ACC (hereinafter Zeiss Carat) for the needs of the national metrological institute in Brno in accordance with ČSN EN ISO / IEC 17025 and the follow-up system standards of the ČSN EN ISO 10360 series. Additionally, it includes the creation of instructions for the calculation of measurement uncertainty, which will be put into effect in an accredited calibration laboratory. The first part of the work focuses on the description of the current state of knowledge and the definition of basic concepts in the field of metrology and accurate measurements on CMM. The second part describes the Zeiss Carat measuring machine, identifies the individual contributors to the resulting measurement uncertainty and defines the methodology for their quantification. The last part deals with the evaluation of calibration data and the calculation of the expanded measurement uncertainty of the Zeiss Carat instrument, which is used to quantify its accuracy.
Description
Citation
KIŠKA, R. Stanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Carat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student během prezentace seznámil zkušební komisi s výsledky své diplomové práce a detailně popsal měřicí stroj UPMC 850 CARAT S-ACC včetně nejistoty, s jakou je stroj schopen měřit. Dále student popsal provedené experimenty a zhodnotil veličiny, které ovlivňují výsledky experimentu. V další části prezentace zhodnotil procentuální příspěvky dílčích vlivů a navrhl doporučení pro eliminaci vlivů. Na závěr práce zhodnotil způsobilost posuzovaného stroje pro potřeby kalibrační laboratoře. Na připomínku v posudcích ohledně výpočtu nejistoty typu B student představil připravený MS Excel soubor, na kterém ukázal odstranění nedostatků. Dále navrhl úpravu koláčového grafu. Jako podklad pro úpravu grafu se student odkázal na podklady z výuky. Na otázku oponenta: Objasněte prncip posuzování shody se specifikací dle ČSN EN ISO 14253-1:2014 a 2018 student popsal rozdíly v terminologii používané ve starší a novější normě. Následně student popsal postup posuzování shody pro každou z norem zvlášť. Na závěr odpovědi student zmínil, že při vypracování práce byla použita starší verze normy. Zkušební komise opravuje drobné chyby ve formulaci. V rámci rozpravy k práci se komise se vrací ke slajdu č.12. Student správně rozdělali vlivy na vlivy nejistoty typu A a nejistoty typu B. Otázka na požadavky měření elektromagnetického pole při měření přesnosti je otázka zodpovězena ze strany studijní komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO