Uplatnění koncepce leadershipu v oblasti řízení lidských zdrojů

Abstract
Dizertační práce je zaměřena na specifikaci širšího teoretického rámce uplatnění koncepce leadershipu v rámci řízení lidských zdrojů a na empirickou identifikaci a popis přístupů, které umožňují personálním pracovníkům rozpoznávat a rozvíjet žádoucí osobnostní charakteristiky úspěšného leadera. Ve zkoumané oblasti bylo realizováno pilotní šetření na vzorku 22 personálních pracovníků. Následný primární výzkum byl realizován kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu. Kvalitativní šetření proběhlo mezi 75 leadery, kvantitativní šetření proběhlo na vzorku 75 leaderů a 128 následovníků, ze středně velkých průmyslových podniků na území JMK, v období 3-6/2018 prostřednictvím modifikovaného dotazníku GLOBE. Kvalitativní data byla zpracována obsahovou analýzou. Zpracování kvantitativních dat prostřednictvím faktorové analýzy umožnilo identifikovat faktory, jejichž složky podporují úspěšné/neúspěšné působení leadera v podniku. Prostřednictvím testování statistických hypotéz byla ověřena závislost vnímaného chování leadera na spokojenosti jeho následovníků. Hlavním vědeckým cílem je návrh modelu rozvoje leaderů v průmyslových podnicích pomocí nástrojů využívaných v rámci konceptu ŘLZ. Pro naplnění cíle byla provedena identifikace žádoucího konceptu leadershipu v průmyslových podnicích etablovaných v České republice. Na základě analyzovaných skutečností byly identifikovány významné složky osobnosti leadera a žádoucí styly vedení středně velkých průmyslových podniků. Nejvíce žádoucí je týmově orientovaný styl vedení, formální styl a charismatický styl vedení. Chování, u kterého byl potvrzen pozitivní vliv na meziroční spokojenost podřízených je stimulující, týmově orientované, leader je efektivní vyjednavač, dynamický, perfekcionista, nadšenec, integrující, koordinátor a v určité míře také byrokratický. Následovníci zmiňují, že jejich leader by měl být důvěryhodný, spravedlivý, týmově orientovaný, diplomatický a kooperativní. Oproti současné situaci by následovníci především uvítali, pokud by chování leaderů bylo více zaměřené na utváření týmu. Seskupení statisticky významných složek osobnosti leadera umožnilo vytvořit jednotlivé kompetenční oblasti, jejichž popisem byl definován osobnostní profil úspěšného leadera středně velkého průmyslového podniku. Současně byly identifikovány metody v rámci řízení lidských zdrojů, jejichž působením je možno adekvátně ovlivňovat a rozvíjet definované kompetenční oblasti. Přínos dizertační práce spočívá zejména v identifikaci jednotlivých složek kompetencí, které je možno rozvíjet prostřednictvím nástrojů řízení lidských zdrojů a tím rozvíjet osobnost a styl vedení leadera středně velkého průmyslového podniku. Přínos navrženého modelu je také možno spatřovat v ohledu na jeho využití v rámci identifikace, zda je osobnostní profil leadera v souladu s očekáváním jeho podřízených a v souladu se stylem vedení, který je v prostředí středně velkých průmyslových podniků identifikován jako vhodný.
The dissertation focuses on specifying a broader theoretical background for the implementation of leadership concepts in human resources management and on empirical identification and description of approaches that enable HR managers to recognize and develop desirable personality characteristics of a successful leader. In the surveyed area, a preliminary research was conducted on a sample of 22 HR managers. Subsequent primary research was carried out by combining a qualitative and quantitative research approach. A qualitative survey was conducted among 75 leaders, a quantitative survey was conducted on a sample of 75 leaders and 128 followers, from medium-sized industrial enterprises on the territory of South-Moravian region, in the period 3-6/2018 via a modified GLOBE questionnaire. Qualitative data were processed by content analysis. The processing of quantitative data through factor analysis has made it possible to identify the factors whose components support the success of the leader. Through the testing of statistical hypotheses, the dependence of the perceived behaviour of the leader on the satisfaction of his followers was verified. The main scientific goal is to propose a model for the development of leaders in industrial enterprises using the methods used in the concept of HRM. In order to achieve this goal, the desired concept of leadership in industrial enterprises established in the Czech Republic was identified. Based on the analysed facts, important components of the leader's personality and desirable styles of leadership of medium-sized industrial companies were identified. Team-oriented leadership style, formal style and charismatic leadership style are most desirable. Behaviour that has confirmed a positive impact on year-on-year satisfaction of subordinates is a stimulating, team-oriented, leader is an effective negotiator, dynamic, perfectionist, enthusiast, integrating, coordinator and to some extent also bureaucratic. The followers mention that their leader should be trustworthy, fair, team-oriented, diplomatic, and cooperative. Contrary to the current situation, the followers would especially welcome if the leadership behaviour was more team oriented. The grouping of the statistically significant components of the leader's personality enabled the creation of individual competence areas, whose description defined the personality profile of the leader of a medium-sized industrial company. At the same time, human resource management methods, which can influence and develop the competences defined in this area have been identified. The contribution of the dissertation consists mainly in the identification of individual components of competencies that can be developed through human resources management tools and thus develop the personality and leadership style of the middle-sized industrial company leader. The benefits of the proposed model can also be seen in terms of its use in identifying whether the leader's personality profile is in line with the expectations of his followers and in line with the leadership style, that is identified as appropriate in a medium-sized industrial environment.
Description
Citation
MAZÁNEK, L. Uplatnění koncepce leadershipu v oblasti řízení lidských zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Renáta Novaková, PhD. (člen)
Date of acceptance
2021-01-22
Defence
Obhajoba disertační práce proběhla formou videokonference v prostředí MS Teams. Obhajoba je nahrávaná. Dotazy jsou podávány online a doloženy přiloženými listy, které tazatelé vložili ve formě dokumentů ve wordu. Doktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Čomu pripisujete neporovnateľne vyššie percento zastúpenia mužov ako leaderov v porovnaní so ženami (80 % mužov, 20 % žien)? Následne vysvetlite, prečo je podľa Vášho názoru pri nasledovníkoch rodové zastúpenie rovnomerné (53 % muži a 47 % ženy)? - Podľa Vášho názoru, ovplyvňuje rod štýl vedenia? Ak áno, v akom zmysle? Ktorý štýl vedenia preferujú muži a ktorý naopak ženy? - Akým spôsobom ste realizovali kvalitatívnu časť výskumu a prečo daným spôsobom? - Uveďte, aké sú ďalšie aktuálne výzvy a trendy v oblasti leadershipu v Českej republike, ako aj v rámci celej Európskej Únie? - Aké ďalšie konkrétne kroky by ste navrhli pri rozvoji leaderov v priemyselných podnikoch? - Čo považujete za hlavný prínos Vašej dizertačnej práce? - V práci viackrát spomínate, že využívate tzv. modifikovaný dotazník GLOBE, ktorý bol už použitý vo viacerých medzinárodných prieskumoch a zohľadňoval i kultúrne špecifiká a ideálne správanie sa leadrov. V čom bola konkrétne Vaša modifikácia na prostredie Českej republiky, resp. na oblasť Juhomoravského kraja? - Na str. 117 uvádzate, že návratnosť dotazníkoveho prieskumu bola na úrovni 16.96 %. Domnievate sa, že je to dostatočná vzorka na vyvodenie všeobecného názoru a vytvorenie celoplošne využiteľného modelu, ktorý navrhujete? - Vedeli by ste doplniť informácie z oslovených organizácií i o ekonomické výsledky za posledné 3 roky (napr. zisk, rentabilita, konkurencieschopnosť...)a na základe týchto zhodnotiť, či sú Vaše predpoklady z ktorých ste vychádzali vo vzťahu k profilu leadrov a ich nasledovníkov relevantné?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO